Медицинска сестра/техничар

Назад
Медицинска сестра/техничар

Медицинска сестра/техничар

Институт за плућне болести Војводине

Здравство и фармација - Нови Сад;

Број: 127/2
Дана: 19.01.2022.


 

На основу чл. 7. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс), чл. 10. Колективног уговора Института за плућне болести Војводине од 30.11.2021. године, Одлуке директора Института за плућне болести Војводине, бр. 127/1 од 19.01.2022. године, у складу са Кадровским планом Института за плућне болести Војводине за 2020. годину, број: 112-01-31/2020-02 од 13.02.2020. године, расписује се

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

Оглашава се пријем у радни однос за радно место:

Медицинска сестра/техничар, на одређено време, са пуним радним временом, до повратка привремено одсутног запосленог са боловања дужег од 30 дана, 2 извршиоца

Услови за заснивање радног односа:

Завршена средња медицинска школа, општи смер,

Положен стручни испит,

Лиценца или Решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за плућне болести Војводине.

Уз пријаву на оглас заинтересовани кандидати подносе:

потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом,

изјаву кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписану,

фотокопију дипломе о завршеној школи,

фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

фотокопију Лиценце или Решења о упису у именик надлежне коморе Србије,

фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),

фотокопију извода из матичне књиге рођених,

фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

доказ о радном искуству (ако га има) након положеног стручног испита (потврда послодавца или фотокопија радне књижице).

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за плућне болести Војводине.

Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају пријава за оглас, именоваће се Комисија за пријем у радни однос.

Комисија ће размотрити све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавити разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата. 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем у радни однос“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за плућне болести Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр. 4.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб страници Института за плућне болести Војводине (www.institut.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати дужни су да доставе:

Лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;

Доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б;

Уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); 

Оверену фотокопију дипломе;

Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

Фотокопију Лиценце или Решења о упису у именик надлежне коморе Србије;

Фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).


 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.


 


 

в.д. Директора Института

Проф. др сци. мед. Илија Андријевић

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

19.01.2022. - 27.01.2022.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

2

Место рада:

Нови Сад;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

са пуним радним временом, до повратка привремено одсутног запосленог са боловања дужег од 30 дана

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати