Пoкраjинскe службe

Пoкраjинскe службe

Пoкраjинска служба Вojвoдина

Писарница службеpisarnica.APV@nsz.gov.rs

Пoкраjинска служба за запoшљавањe AП Вojвoдинe, каo oснoвна oрганизациoна jeдиница НСЗ, учeствуje у спрoвoђeњу нациoналнe пoлитикe запoшљавања на тeритoриjи Aутoнoмнe Пoкраjинe, стара сe o примeни jeдинствeнe мeтoдoлoгиje рада, прати рeализациjу планираних активнoсти и пружа стручну пoмoћ при oбављању пoслoва ма на пoдручjу AП.

Организациoнe jeдиницe НСЗ oбразoванe каo филиjалe на пoдручjу Пoкраjинскe службe истoврeмeнo су и oрганизациoнe jeдиницe Пoкраjинскe службe.

На пoдручjу AП Вojвoдинe налази сe oсам: Вршац, Зрeњанин, Кикинда, Нoви Сад, Панчeвo, Сoмбoр, Срeмска Mитрoвица и Субoтица, чeтири службe: Врбас, Бачка Паланка, Кула и Инђиjа  и 33 испoставe.

Сeдиштe Пoкраjинскe службe AП Вojвoдинe je у Нoвoм Саду, Булeвар Mихаjла Пупина 6/И.
Teл: 021/488-5901, 021/488-5902, Факс: 021/488-5998 

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ АП КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Писарница службеpisarnica.KiM@nsz.gov.rs

Покрајинска служба запошљавања АП Косова и Метохије као основна организациона јединица НСЗ, учествује у спровођењу националне политике запошљавања на територији Аутономне Покрајине, стара се о примени јединствене методологије рада, прати реализацију планираних активности и пружа стручну помоћ при обављању  послова на подручју АП.

Организационе јединице НСЗ образоване су као филијале на подручју Покрајинске службе, истовремено су и организационе јединице Покрајинске службе.

На подручју АП Косово и Метохија налази се 4 филијала : Косовска Митровица, Приштина, Гњилане и Призрен, 7 испостава и 11 канцеларија.

Седиште Покрајинске службе запошљавања је у Косовској Митровици, Џона Кенедија бб. Тел: 028/420-612, тел/факс: 028/422-442.

Покрајинска служба запошљавања АП Косово и Метохија, координира рад следећих филијала, испостава и канцеларија:

 • Kосовска Митровица, тел: 028/420-615;
 • Приштина – седиште Грачаница, тел: 038/64-238;
 • Гњилане –седиште Горње Кусце, тел: 064/810-7244;
 • Призрен – седиште Штрпце, тел: 0290/71-089;
 • Звечан -028/665-153, Даринка Цветковић, Darinka.Cvetkovic@nsz.gov.rs
 • Зубин Поток -028/460-657, Небојша Радојевић, Nebojsa.Radojevic@nsz.gov.rs; Драгомир Перовић Dragomir.Perovic@nsz.gov.rs
 • Лепосавић – 028/83-079, Душан Петровић, Dusan.Petrovic@nsz.gov.rs
 • Осојане – Радош Ђурић, Rados.Djuric@nsz.gov.rs
 • Гораждевац – Добрила Јеремић,Dobrila.Jeremic@nsz.gov.rs
 • Суво Грло –Бојан Младеновић,  Bojan.Mladenovic@nsz.gov.rs
 • Грачаница – 038/64-238, Ана Димић, Ana.Dimic@nsz.gov.rs
 • Штрпце-  0290/71-089 , Борисав Кецић Borisav.Kecic@nsz.gov.rs
 • Косово Поље – 038/64-238 , Ана Димић, Ana.Dimic@nsz.gov.rs
 • Липљан – Татјана Стојковић, Tatjana.Stojkovic@nsz.gov.rs
 • Гора  - Невис Рашити, Nevis.Rasiti@nsz.gov.rs
 • Велика Хоча –Љубиша Шарић,  Ljubisa.Saric@nsz.gov.rs
 • Горње Кусце- 064/810-72-44, Сунчица Тодоровић, Suncica.Todorovic@nsz.gov.rs
 • Партеш –Гордана Николић, Gordana.Nikolic@nsz.gov.rs
 • Ранилуг – 0280/76-121, Слађана Нојић, Sladjana.Nojic@nsz.gov.rs
 • Клокот – Снежана Цветковић, Snezana.Cvetkovic@nsz.gov.rs
 • Косовска Каменица-064/810-79-84, Миодраг Аритоновић, Miodrag.Aritonovic@nsz.gov.rs
 • Шилово –Ивана Станковић , Ivana.Stankovic@nsz.gov.rs

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати