Наставник психологије

Назад
Наставник психологије

Наставник психологије

Gimnazija Tvrđava

Наука и образовање - Нови Сад;

У радни однос може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености наоред наведених услова саставни су део пријаве на конкурс.

Лице које конкурише за радни однос неопходно је да поседује једну од испод наведене стручне спреме:

(1) професор психологије;
(2) дипломирани психолог;
(3) дипломирани школски психолог – педагог;
(4) дипломирани психолог – мастер;
(5) мастер психолог;
(6) мастер професор предметне наставе.
Лице које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије психологије.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

13.05.2022. - 01.06.2022.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Нови Сад;

Радно искуство:

Више од 3 године

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Психологија

Рад на рачунару:

Internet(Средњи) - Обавезно; Power point(Средњи) - Обавезно; Обрада табела – Excel(Средњи) - Обавезно; Обрада текста – Word(Средњи) - Обавезно;

Језик:

Енглески: Читање: Виши средњи(B2); Писање: Виши средњи(B2); Говор: Виши средњи(B2); - Обавезно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

За прослеђивање радне биграфије и све остале информације везано за рад у Гимназији Тврђава, контактирати путем маил адресе info@gimnazijatvrdjava.edu.rs

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати