Доктор медицине изабрани лекар

Назад
Доктор медицине изабрани лекар

Доктор медицине изабрани лекар

ДЗ Др Драган Фундук Пећинци

Здравство и фармација - Пећинци;

БРОЈ:810

ДАНА: 05.08.2022. године

На основу члана 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013 и 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС), члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Р.Србија, АП и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС број 96/2019), као и члана 9. Колективног уговора код пословавца Дома здравља ,,Др Драган Фундук“ Пећинци број 715. од дана 14.08.2020. године, у складу са Кадровским планом Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године, на основу члана 23. Статута  Дома здравља ,,Др Драган Фундук“ Пећинци број 446. од дана 29.06.2007. године, расписује се

О Г Л А С 

за пријем у радни однос, на одређено време ,  због замене запосленe за време породиљског одсуства, са пуним радним временом (40 часова недељно)

1. Доктор медицине изабрани лекар - број извршилаца 1

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

  • фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
  • личну карту (фотокопија или очитана),
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломa или уверења издати на девојачко презиме),
  • уверење о положеном стручном испиту,
  • лиценцу, 
  • кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за доставу пријава на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа на званичном сајту Националне службе за запошљавање.

Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља.

Контакт телефон: 022/215-22-24
Пријаве достављати на адресу:
 Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци
- кадровској служби - 
Улица Јове Негушевић број 5-7       
22410 Пећинци
или лично доставити у Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

05.08.2022. - 13.08.2022.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Пећинци;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати