Доктор медицине

Назад
Доктор медицине

Доктор медицине

Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин

Здравство и фармација - Зрењанин;

 

 

Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

Број:01-2852/1

 

            На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14, 13/2017 –одлука УС и 113/2017), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 96/2019 и 58/2020),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-64/2022-02  од 25.02.2022. године, на основу Закључка 51 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  број: 112-7625/2022 од  30.09.2022. године, а који смо примили 12.10.2022. године, дел.број: 01-2597/1 и Одлуке директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01- 2852 од  12.10.2022. годинe расписује се:

 

О  Г  Л  А  С 

 

 

За пријем у радни однос на  НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

 

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на неодређено време са пуним радним временом  у  Општу болницу  «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин, за радно место

 

  1. Доктор медицине  ................................................................................................ 1 извршилац

 

 

 

 

***Кандидати за радно место под редним бројем 1  морају поседовати  VII степен стручне  спреме, завршен  Медицински факултет  и положен стручни испит. 

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

  1. молбу
  2. CV
  3. оверену фотокопију дипломе
  4. оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту
  5. оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
  6. лекарско уверење о општој здравственој способности
  7. уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
  8. доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
  9. доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

 

 

Рок за подношење пријава је  10  дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. 

Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,са назнаком «ОГЛАС»

                                           Документација се предаје у затвореним ковертама

Назначити у молби датум почетка огласа

 

Оглас важи од 13.10.2022. године до  22.10.2022.године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

13.10.2022. - 22.10.2022.

Врста рада:

Неодређено

Број радника:

1

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати