Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

Назад
Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

Специјална болница за рехабилитацију Русанда Меленци

Здравство и фармација - Зрењанин;

Број: 1-2111/22

Датум: 13.10.2022

                        

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-01-7373/2022-02 од дана 05.09.2022. године, члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује се следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) На неодређено време за 1 извршиоца на радном месту:

 

СПРЕМАЧ / СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ 

 

УСЛОВИ:   

-           завршена основна школа. 

ОПИС ПОСЛОВА: 

-           одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; 

-           одржава хигијену у административним просторијама; 

-           одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; 

-           чисти, дезинфикује и спрема болесничке собе, одељење за терапије, лекарске ординације, амбулантне просторије, холове, лифтове и степениште 

-           чисти и дезинфикује кваке на вратима, врата, подове, зидове, прозоре, чесме, огледала, кревете, радијаторе, зидне лампе, лустере, ноћне ормариће и сав други запрлјани инвентар по просторијама које спрема (гуске, лопате и др.),

-           дезинфикује и чисти купатила, санитарне уређаје и тоалет по упутима медицинске сестре,

-           чисти и дезинфикује лабораторијско посуђе, 

-           пријављује уочене кварове и недостатке на објекту, опреми и средствима рада,

-           по упутствима медицинске сестре требује одређену количину чистог веша, предаје прљав веш на прање и води евиденцију о томе,

-           ради на изношењу и депоновању разврстаног комуналног, медицинског и инфективног отпада са одељења у складу са прописима,

-           ради и друге послове из делокруга свога рада  по налогу медицинске сестре/техничара на интензивној нези нивоа 2-главној сестри/главном техничару одељења и медицинске сестре/техничара на осталим болничким оделјењима-главној сестри/главном техничару одељења.

-           обавља и друге послове по налогу директора Болнице,

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин,односно до 21.10.2022.године.

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

13.10.2022. - 21.10.2022.

Врста рада:

Неодређено

Број радника:

1

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Основна школа

Образовање:

Гимназија

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Основна школа

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати