Кувар

Назад
Кувар

Кувар

Специјална болница за рехабилитацију Русанда Меленци

Здравство и фармација - Зрењанин;

Број: 1-2111/22

Датум: 13.10.2022

                        

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-01-7373/2022-02 од дана 05.09.2022. године, члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује се следећи:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

б) На неодређено време за 1 извршиоца на радном месту:

 

     КУВАР

    ОПИС ПОСЛОВА: 

-  учествује у припреми јеловника,

-  утврђује потребне количине намирница на основу норматива и резервација и саставља листу за набавку намирница, 

  • контролише квалитет исправност и количину намирница које улазе у кухињу из магацина и неисправне враћа у магацин о чему обавештава главног кувара, 
  • преноси допремљену робу од добављача која је намењена кухињи и ресторану и смешта их на предвиђено место
  •  помаже при издавању намирница из магацина у кухињу.
  • обавезно присуствује пријему робе и контролише квантитет и квалитет исте.

-  самостално обрађује намирнице и припрема све врсте јела по јеловнику, нормативима исхране и према утврђеној рецептури,

-  финализира спремање јела, одређује боју, арому, густоћу и специфичност јела,

  • припрема и обликује све врсте посластица,

-  контролише квалитет припремљеног јела, 

-  врши сервирање јела,

-  одржава хигијену кухиње: чисти радне површине, одстрањује покварену и загађену храну, износи смеће, чисти кухињу на крају радног времена, 

-  по потреби пере кухињско посуђе, опрему и радни простор, 

-  води евиденцију и одговоран је за ситан инвентар у употреби,

-  обавља и друге послове из своје струке по налогу главног кувара,

-  обавља и друге послове по налогу директора Болнице,

 

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин,односно до 21.10.2022.године.

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

13.10.2022. - 21.10.2022.

Врста рада:

Неодређено

Број радника:

1

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - III степен (3 година)

Образовање:

Трговина, угоститељство и туризам

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - III степен (3 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати