Магационер/економ

Назад
Магационер/економ

Магационер/економ

Специјална болница за рехабилитацију Русанда Меленци

Здравство и фармација - Зрењанин;

Број: 1-2146/22

Датум : 20.10.2022

            

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију и указане потребе, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

     в)  На одређено време због повећаног обима посла, на период од 3 месеца, за 1 извршиоца на радном месту:

 

МАГАЦИОНЕР/ЕКОНОМ

 

УСЛОВИ:

-           стечено средње образовање у трајању од четири године,

-           завршена гимназија, средња економска школа или средња школа прехрамбрене струке – пекар.

-           знање из области магацинског пословања, рад на рачунару.

 

ОПИС ПОСЛОВА:

 

-           врши сравњивање улаза и излаза робе са материјалним књиговодством; 

-           одговара за хигијену магацинског простора и целокупну робу у магацину и рокове њене употребе.

-           прима и складишти робу у магацин уз пратећу и прописану документацију,

-           издаје робу из магацина уз пратећу и прописану документацију,

-           чува, класификује, евидентира и одговара за ускладиштену робу, према намени, роковима трајања, санитарним, безбедносним и другим условима за складиштење,

-           контролише стање залиха свих врста складиштених роба,

-           учествује у изради планова набавки ради попуњавања магацина,

-           води прописану документацију за правилно и уредно магацинско пословање,

-           врши сравњивање стања магацина са књиговодственом аналитиком,

-           обавља и друге послове из делокруга свога рада по налогу руководиоца финансијских и рачуноводствених послова,

обавља и друге послове по налогу директора Болнице

 

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин односно до дана 28.10.2022. године.

Контакт телефони правне службе за додатне информације : 0648157740, 0698513037, 0648158353

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати                                         

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

20.10.2022. - 28.10.2022.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Гимназија

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати