Портир/чувар

Назад
Портир/чувар

Портир/чувар

Специјална болница за рехабилитацију Русанда Меленци

Здравство и фармација - Зрењанин;

Број: 1-2146/22

Датум : 20.10.2022

            

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију и указане потребе, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

  г) На одређено време због повећаног обима посла на период од 3 месеца, за 1 извршиоца на радном месту:

 

ПОРТИР/ЧУВАР

 

УСЛОВИ:       

Стручна спрема – I степен стручне спреме - основно образовање.

             -  Потребно радно искуство – без радног искуства.

             -  Здравствена способност – општа.

 

ОПИС ПОСЛОВА:

          -  Надгледа улаз у зграду и простор за посетиоце;

          -  Надгледа имовину у простору за посетиоце;

          -  Надгледа понашање посетилаца у простору за посетиоце;

          -  Евидентира доласке и одласке посетилаца;

          -  Даје информације посетиоцима о размештају појединих запослених;

          -  Преузима службена обавештења и благовремено их доставља надлежним 

запосленима;

          -  Одговара на телефонске позиве и врши успостављање спољашње и 

унутрашње телефонске везе;

          -  Примењује мере безбедности и здравља на раду;

          -  Примењује мере заштите од пожара;

          -   Обавља и друге послове по налогу руководиоца послова инвестиционог и техничког одржавања и  директора Специјалне болнице.

 

ОДГОВОРНОСТ:-за свој рад је одговоран је помоћнику директора специјалне болнице  и руководиоцу послова инвестиционог и техничког одржавања,

 

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин односно до дана 28.10.2022. године.

Контакт телефони правне службе за додатне информације : 0648157740, 0698513037, 0648158353

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати                                         

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

20.10.2022. - 28.10.2022.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Основна школа

Образовање:

Гимназија

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Основна школа

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати