Медицинска сестра-техничар на интезивној нези нивоа 2

Назад
Медицинска сестра-техничар на интезивној нези нивоа 2

Медицинска сестра-техничар на интезивној нези нивоа 2

Општа болница Ђорђе Јоановић Зрењанин

Здравство и фармација - Зрењанин;

 

Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

Број:01-3095/1

 

              На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14,13/17-УС,113/17 i 95/18), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 96/2019 i 58/2020),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-64/2022-02 од 25.02.2022. године  и на основу Одлуке в.д. директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01- 3095  од  04.11.2022. годинe расписује се:

О  Г  Л  А  С 

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

  -  повећан обим посла

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време са пуним радним временом  -  повећан обим посла, у Општу болницу «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин  за радно место:

 

 

 

2. Медицинска сестра-техничар на интензивној нези нивоа 2  ......................... 1 извршилац         

за рад на одељењу Анестезија са реаниматологијом – одсек Интензивна терапија

 

****Кандидати за радно место под редним бројем 2  морају поседовати IV степен стручне  спреме, завршену средњу медицинску школу, смер  медицинска сестра-техничар  и положен стручни испит. 

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

  • молбу
  • CV
  • оверену фотокопију дипломе 
  • оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту
  • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
  • лекарско уверење о општој здравственој способности (не старије од 12 месеци)
  • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице (не старији од 6 месеци)
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле 

      (IGG антитела) 

  • доказ о имунизацији Хепатитис 

 

Рок за подношење пријава је  10  дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,

                     са назнаком «ОГЛАС».   Документација се предаје у затвореним ковертама

 

 

Назначити у молби датум почетка огласа

 

                                     Оглас важи од 04.11.2022. године до 13.11.2022.године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

04.11.2022. - 13.11.2022.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати