Помоћни радник-за рад у кухињи

Назад
Помоћни радник-за рад у кухињи

Помоћни радник-за рад у кухињи

Општа болница Ђорђе Јоановић Зрењанин

Здравство и фармација - Зрењанин;

Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

Број:01-3214/1

 

            На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14, 13/2017 –одлука УС и 113/2017), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 96/2019 и 58/2020),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-64/2022-02  од 25.02.2022. године, на основу Закључка 51 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  број: 112-8430/2022 од  26.10.2022. године, а који смо примили 14.11.2022. године, дел.број: 01-2752/1 и Одлуке директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01- 3214 од  15.11.2022. годинe расписује се:

 

 

О  Г  Л  А  С 

 

 

За пријем у радни однос на  НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

 

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на неодређено време са пуним радним временом  у  Општу болницу  «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин, за радно место

4.Помоћни радник .................................................................................................  2 извршиоца

      - за рад у кухињи

***Кандидати за радно место под редним бројем 4  морају имати завршену основну школу. 

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

  • молбу
  • CV
  • оверену  фотокопију  сведочанства о завршеној основној школи
  • лекарско уверење о општој здравственој способности
  • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

Рок за подношење пријава је  8  дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. 

Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,са назнаком «ОГЛАС»

                                           Документација се предаје у затвореним ковертама

Назначити у молби датум почетка огласа

 

Оглас важи од 16.11.2022. године до  23.11.2022.године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

16.11.2022. - 23.11.2022.

Врста рада:

Неодређено

Број радника:

2

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Основна школа

Образовање:

Гимназија

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Основна школа

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати