Доктор медицине

Назад
Доктор медицине

Доктор медицине

Специјална болница за рехабилитацију Русанда Меленци

Здравство и фармација - Зрењанин;

Број: 1-2433/22

Датум: 24.11.2022.

            

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци, на основу указане потребе  расписује се  следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) На одређено време, због повећаног обима посла, на период од 3 месецa, за 1 извршиоца на радном месту:

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ 

 

УСЛОВИ:     

-  VII-1 степен стручне спреме, завршене мастер академске студије другог степена,

-  завршен медицински факултет,

-  положен стручни испит,

-  одобрење за самостални рад – лиценца.

ОПИС ПОСЛОВА:

-  обавља преглед и лечење болесника на одељењима за болничко лечење и рехабилитацију на интензивној нези нивоа 2 и 3, где се спроводе хитне интервенције, у складу са доктрином рада у Болници, 

-  даје стручно мишљење о набавци и издавању лекова потребних за лечење болесника,

-  води одговарајућу документацију,

-  по упутству и под надзором специјалисте спроводи и контролише физикалну и медикаментну терапију болесника на одељењу,

-  обавља послове дежурног лекара према распореду,

-  превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте; 

-  спроводи здравствену заштиту становништва; 

-  учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 

-  обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 

-  планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 

-  утврђује време и узрок смрти. 

-  обавља и друге послове из своје струке по налогу руководиоца медицинске службе.

-  обавља и друге послове по налогу директора  Болнице.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин,односно до 02.12.2022.године

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

24.11.2022. - 02.12.2022.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати