Виши интерни ревизор/самостални интерни ревизор

Назад
Виши интерни ревизор/самостални интерни ревизор

Виши интерни ревизор/самостални интерни ревизор

ДОМ ЗДРАВЉА ДР.БОШКО ВРЕБАЛОВ, ЗРЕЊАНИН

Економија, финансије и осигурање - Зрењанин;

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ“

Број: 01- 760/1

Дана:  24.11.2022. г.

З  р е  њ  а н  и  н

 

            На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од  28.02.2020. године, в.д. директора Дома здравља расписује

 

 

О   Г  Л  А  С

за пријем у радни однос

 

            Виши интерни ревизор/самостални интерни ревизор – 1 извршилац

 

            Радни однос се заснива на одређено време: због повећаног обима посла до 6 месеци.

            

            Услови: 

  •              на основним студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. Године – дипломирани економиста;

 

на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – дипломирани економиста;

 

      -    положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору;

 

      -   најмање три године искуства на пословима ревизије, интерне контроле,

           финансијске контроле или на рачуноводствено-финансијским пословима.  

            

            Заинтересовани  кандидати дужи су да поднесу:

 

1.      пријаву са кратком биографијом;

2.      оверену фотокопију дипломе о завршеном Економском факултету;                                   

3.      оверену фотокопију дипломе (уверења) о положеном испиту за овлашћеног интерног  

         ревизора у јавном сектору;

4.      доказ о радном искуству.

 

            Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање и сајту Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства здравља, као и на сајту Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин.

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

                                                                                                               В.д. директора

                                                                                

                                                                                                               Миљуш др Милан

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

28.11.2022. - 06.12.2022.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Више од 3 године

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Економија, финансије и осигурање

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати