Магистар фармације

Назад
Магистар фармације

Магистар фармације

Специјална болница за рехабилитацију Русанда Меленци

Здравство и фармација - Зрењанин;

Број: 1-/22

Датум : 14.12.2022

            

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију и указане потребе, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

               

 б) На одређено време, због повећаног обима посла на период од 3 месеца, за 1 извршиоца на радном месту:

 

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ

 

УСЛОВИ:

-  VII -1 степен стручне спреме или мастер академске студије другог степена,

-  фармацеутски факултет.

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

 

-           обавља послове из области фармацеутске здравствене делатности, о чему води прописану медицинску документацију; 

-           набавља и правилно складишти лекове и медицинска средства; 

-           предлаже унапређивање фармакотерапијских мера и поступака у рационалној употреби лекова и одређених врста медицинских средстава; 

-           ради на рационализацији трошкова за спровођење утврђених терапијских протокола лечења; 

-           спроводи активности стручног усавршавања у областима фамацеутске делатности; 

-           прати квалитет пружених фармацеутских услуга и задовољство пацијената пруженим услугама, као и задоволјство запослених у здравственим установама; 

-           израђује стручно - метолошка упутства и шифарнике роба и услуга које су предмет централизованих јавних набавки, као и пружа помоћ здравственим установама приликом израде плана за централизоване јавне набавке; 

-           управља фармацеутским отпадом. 

-           прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси избегавању или смањивање тих реакција, 

-           доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова, 

-           спроводи активности стручног усавршавања у областима фамацеутске делатности, 

-           обавља и друге послове из оквира своје струке по налогу помоћника директора специјалне болнице,

-           обавља и друге послове по налогу директора Болнице.

ОДГОВОРНОСТ

-           за свој рад одговоран је помоћнику директора специјалне болнице.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин односно до дана 22.12.2022. године.

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.                                   в.д. директора:

 

                                                                                                                     ______________________________

 

                                                                                                                                дипл.ецц Игор Достанић

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

14.12.2022. - 22.12.2022.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Фармација

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати