Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима

Назад
Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима

Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима

Специјална болница за рехабилитацију Русанда Меленци

Здравство и фармација - Зрењанин;

Број: 1-/22

Датум : 14.12.2022

            

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију и указане потребе, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

                                                                                   

в) На одређено време због повећаног обима посла на период од 3 месеца, за 1 извршиоца на радном месту:

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР  НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА

 

УСЛОВИ:     

-           стечено средње образовање у трајању од четири године, 

-           завршена средња  медицинска школа-одсек за медицинске сестре, 

-           одобрење за рад – лиценца.

 ОПИС ПОСЛОВА: 

-           планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; 

-           обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; 

-           примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; 

-           учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; 

-           прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; 

-           припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; 

-           спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; 

-           учествује у набавци потребног материјала; 

-           одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин; 

-           по налогу узима материјал за лабораторијске анализе,

-           придржава се принципа тимског рада и индивидуалног приступа сваком болеснику,

-           врши здравствено просвећивање особља и болесника,

-           дужност и обавеза је спровођење мера заштите и превенције ширења инфекције (прање руку, ношење заштитне маске и рукавица),

-           у случају смрти болесника спроводи прописане поступке за обраду умрлих и отпремање посмртних остатака са одељења,

-           обавља и друге послове из своје струке по налогу медицинске сестре/техничара на осталим болничким оделјењима- главне сестре одељења,

-           ради и друге послове по налогу директора.

 

ОДГОВОРНОСТ

-           за свој рад одговоран/на је медицинској сестри/техничару на осталим болничким одељењима- главној сестри/ главном техничару одељења,

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин односно до дана 22.12.2022. године.

 

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                                                                                                      в.д. директора:

 

                                                                                        ___________________________

                                                                                             дипл.ецц Игор Достанић

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

14.12.2022. - 22.12.2022.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати