Наставник математике у основној школи

Назад

Наставник математике у основној школи

OŠ Miroslav Mika Antić

Наука и образовање - Нови Сад;

На основу овлашћења која произилазе из Статута Основне школе ''Мирослав Мика  Антић'' из Новог Сада , в.д. директора 

РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ 

 

I Радно место за које се расписује конкурс: Наставник математике у Основној школи ''Мирослав Мика  Антић'' из Новог Сада.

 

II Врста радног односа и радно време: Радни однос се закључује на неодређено време, на 50% од пуног радног времена, закључивањем Уговора о раду.

 

III Услови за пријем у радни однос:

  1. да лице које конкурише има одговарајуће високо образовање, минимум VII-1 степен, односно да има звање професора математике односно дипломирани математичар, и друга звања у складу са чл. 3 став 1. тачка 9. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (''Сл. гласник РС-Просветни гласник'', 11/2012, 5/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021);
  2.  да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
  3. да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита или давања мита,  за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
  4. да има држављанство Републике Србије;
  5. најмање 1 година искуства у струци.

 

IV Докази о испуњености услова који се подносе прилоком пријављивања на конкурс:

  1. фотокопија дипломе,
  2. уверење о држављанству,
  3. краћа биограафија.

 

   Докази који ће се тражити приликом пријема у радни однос и који се проверавају током рада:

  1. лекарско уверење о психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима

 

V Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Основна школа ''Мирослав Мика Антић'', Доситејева 15, Нови Сад или на e-mail office@skolamikaantic.edu.rs 

Рок за достављање пријава је 30 дана од дана објављивања на интернет сајту Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Документацију не слати у оригиналу, иста се не враћа подносиоцу пријаве.

 

VI Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, о чему ће бити обавештени сви кандидати, у складу са Законом.

 

                                                                                          

                                                                                             ОШ ''Мирослав Мика Антић''

                                                                                                       Немања Зељковић

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

19.12.2022. - 18.01.2023.

Врста рада:

Неодређено

Број радника:

1

Место рада:

Нови Сад;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Математика

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати