Медицинска сестра/техничар у онкологији, хемиотерапији и брахитерапији

Назад

Медицинска сестра/техничар у онкологији, хемиотерапији и брахитерапији

Institut za onkologiju Vojvodine

Здравство и фармација - Нови Сад;

На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, члана 9. Колективног уговора Института за онкологију Војводине, у складу са Кадровским планом за Институт за онкологију Војводине за 2022. годину бр.112-01-64/2022-02 од 02.02.2022. године и Одлуке Директора Института за онкологију Војводине број 4/23/1-26 од 09.01.2023. године, расписује се ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до повратка привремено одсутног запосленог 1) Медицинска сестра/техничар у онкологији, хемиотерапији и брахитерапији - 1 извршилац Услови за обављање посла: - средње образовање из области медицине - општи смер, - положен стручни испит, - лиценца, - најмање шест месеци радног искуства на пословима у струци. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине у Одељењу стационарног лечења Клинике за радијациону онкологију. Заинтересовани кандидати подносе: • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, е-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак, • фотокопију дипломе о завршеној школи, • фотокопију уверења о положеном стручном испиту; • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), • фотокопију извода из матичне књиге рођених, • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), • фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе, • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине. Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије. Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на одређено време до повратка привремено одсутног запосленог“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију Војводине (www.onk.ns.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б и морбиле; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; радну књижицу или доказ о радном искуству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

10.01.2023. - 18.01.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Нови Сад;

Радно искуство:

Више од 6 месеци

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати