Доктор медицине

Назад

Доктор медицине

Институт за онкологију Војводине

Здравство и фармација - Нови Сад;

На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, члана 9. Колективног уговора Института за онкологију Војводине, Инструкције Министарства здравља број 120-01-151/2020-02 од 25.12.2020. године, од 08.03.2021. године, од 01.06.2021. године, од 26.08.2021. годинe, од 02.12.2021. године, од 08.02.2022. године, од 30.08.2022. године и од 13.12.2022. године, у складу са Кадровским планом за Институт за онкологију Војводине за 2022. годину бр.112-01-64/2022-02 од 02.02.2022. године и Одлуке Директора Института за онкологију Војводине број 4/23/1-4 од 04.01.2023. године, расписује се ОГЛАС за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време до 31.03.3023. године са пуним радним временом 1) Доктор медицине - 1 извршилац Услови за обављање посла: - високо образовање из области медицине на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, односно на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, - стручни испит, - лиценца, - најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине у Одељењу за патохистолошку дијагностику и цитолошку дијагностику Службе за патолошко-анатомску дијагностику. Заинтересовани кандидати подносе: • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, е-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак, • фотокопију дипломе о завршеном факултету, • фотокопију уверења о положеном стручном испиту; • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), • фотокопију извода из матичне књиге рођених, • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), • фотокопију лиценце или решења о упису у именик одговарајуће Коморе, • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине. Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије. Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на одређено време“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4. Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају огласа, именоваће се Комисија за пријем. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију Војводине (www.onk.ns.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б и морбиле; лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком према Акту о процени ризика Института за онкологију Војводине; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце или решења о упису у именик надлежне коморе Србије; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац; и радну књижицу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Проф. др Зоран Радовановић, директор Института за онкологију Војводине

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

13.01.2023. - 21.01.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Нови Сад;

Радно искуство:

Више од 6 месеци

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати