Доктор медицине

Назад
Доктор медицине

Доктор медицине

Општа болница Ђорђе Јоановић Зрењанин

Здравство и фармација - Зрењанин;

 

 

Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

Број:01-651/1

 

              На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14,13/17-УС,113/17 i 95/18), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 96/2019 i 58/2020),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-64/2022-02 од 25.02.2022. године  и на основу Одлуке в.д. директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01- 651  од  23.02.2023. годинe расписује се:

О  Г  Л  А  С 

 

                            За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

  -   до повратка привремено одсутног запосленог

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време са пуним радним временом  -  до повратка привремено одсутног запосленог, у Општу болницу «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин  за радно место:

 

 

 

       1.  Доктор медицине ..........................................................................................  1 извршилац

 

 

 

***Кандидати за радно место под редним бројем 1  морају поседовати  VII степен стручне  спреме, завршен  Медицински факултет  и положен стручни испит. 

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

  1. молбу
  2. CV
  3. оверену фотокопију дипломе 
  4. оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту
  5. оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
  6. лекарско уверење о општој здравственој способности (не старије од годину дана))
  7. уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице (не старији од шест месеци)
  8. доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела) 
  9. доказ о имунизацији Хепатитис Б  

 

Рок за подношење пријава је  10  дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,

                     са назнаком «ОГЛАС».   Документација се предаје у затвореним ковертама

Назначити у молби датум почетка огласа

                                     Оглас важи од 23.02.2023. године до  04.03.2023.године

 

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

23.02.2023. - 04.03.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати