Медицинска сестра/техничар у интезивној нези нивоа 2

Назад
Медицинска сестра/техничар у интезивној нези нивоа 2

Медицинска сестра/техничар у интезивној нези нивоа 2

Специјална болница за рехабилитацију Русанда Меленци

Здравство и фармација - Зрењанин;

Број: 1-469/23

Датум: 07.03.2023.

            

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију и указане потребе, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

                                                                                   

а) На одређено време, због повећаног обима посла, на период од 3 месеца , за 1 извршиоца на радном месту:

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР -У ИНТЕЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 2 

 

 Услови:   

-           стечено средње образовање у трајању од четири године, 

-           завршена средња  медицинска школа-одсек за медицинске сестре, 

-           одобрење за рад – лиценца.

 

 Опис послова: 

-           планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

-           обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;

-           примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;

-           учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;

-           прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показателје;

-           припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;

-           спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;

-           учествује у набавци потребног материјала;

-           одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;

-           по налогу узима материјал за лабораторијске анализе,

-           придржава се принципа тимског рада и индивидуалног приступа сваком болеснику,

-           врши здравствено просвећивање особља и болесника,

-           дужност и обавеза је спровођење мера заштите и превенције ширења инфекције (прање руку, ношење заштитне маске и рукавица),

-           у случају смрти болесника спроводи прописане поступке за обраду умрлих и отпремање посмртних остатака са одељења,

-           обавља и друге послове из своје струке по налогу медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима- главне сестре одељења,

-           ради и друге послове по налогу директора.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин односно до дана 15.03.2023. године.

Контакт телефони правне службе за додатне информације : 023/3150402, 063223066

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.                                             

в.д. директора:

 ______________________________

 дипл.ецц Игор Достанић

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

07.03.2023. - 15.03.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати