Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

Назад
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ Меленци

Право - Зрењанин;

Број: 1-744/23

Датум : 07.04.2023

            

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију и указане потребе, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

                                                                                   

а) На одређено време, због повећаног обима посла, на период од 3 месеца , за 1 извршиоца на радном месту:

            

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

 

УСЛОВИ:

-VII –1 степен стручне спреме или стечено високо образовање на   мастер академским студијама другог степена,

- завршен  правни факултет.

 

ОПИС ПОСЛОВА: 

спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа; 

припрема опште и појединачне акте из области правних, кадровских и административних послова; 

припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима; 

води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и стању у области правних, кадровских и административних послова; 

припрема документа и елементе за израду програма и планова из области правних, кадровских и административних послова; 

даје стручна подршку у процесу формирања планова рада; 

даје стручну подршку у области канцеларијског пословања. 

ради и друге сличне послове по налогу руководиоца правних, кадровских и административних послова

ради и друге послове по налогу директора болнице.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин, односно до 16.04.2023. године.

 

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

                                          в.д. директора:

 

                                                                                        ___________________________

                                                                                                           дипл.ецц  Игор Достанић

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

07.04.2023. - 16.04.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Право и администрација

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати