Службеник за јавне набавке

Назад
Службеник за јавне набавке

Службеник за јавне набавке

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ

Економија, финансије и осигурање - Нови Сад;

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ, Нови Сад, Сутјеска бр.3

Службеник за јавне набавке

УСЛОВИ: VII ссс. дипломирани економиста; дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије. Образовни профил стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

ОПИС ПОСЛОВА: Стара се о правилној и правовременој припреми плана јавних набавки, тендерске документације и уговора у вези са спровођењем пројеката, предузима мере и активности неопходне за правилно и правовремено спровођење уговора; учествује у изради плана јавних набавки за текућу годину, као и плана и реализације свих набавки на које се закон не примењује; прибавља и обрађује информације о појединачним набавкама, анализира оправданост, хитност и процењене вредности истих; учествује у спровођењу поступка јавних набавки почев од одлуке о покретању поступка до закључења уговора уз поштовање свих законом предвиђених рокова; припрема конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, пружа додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуда, учествује у отварању, прегледању, оцењивању и рангирању понуда, вођењу преговарачког поступка, сачињавању извештаја о стручној оцени понуда, припреми предлога одлуке о додели уговора, одлука о обустави поступка и одлука поводом поднетог захтева за заштиту права; прати извршење свих набавки; саставља периодичне извештаје о јавним набавкама и доставља их надлежним органима, ажурира, комплетира и архивира сву пратећу документацију о свакој набавци; прати прописе из области јавних набавки и стара се о законитости свих радњи и поступака у вези са набавкама; прима материјал у економат од добављача робе, води картице на основу отпремница које прате врсту и количину робе. Обавља и друге послове по налогу шефа рачуноводства и председника суда. 

Пријава кандидата на мејл адресу: slobodanka.ljepic@ns.pr.sud.rs

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

19.05.2023. - 17.06.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Нови Сад;

Радно искуство:

Више од 1 године

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Економија, финансије и осигурање

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати