Доктор медицине

Назад
Доктор медицине

Доктор медицине

Дом здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања

Здравство и фармација - Врњачка Бања;

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава следеће услове  за заснивање радног односа:

Високо образовање:

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. Септембра 2005. Године;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. Септембра 2005. Године.

- Положен стручни испит;

- Добијена лиценца;

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе:

пријаву на оглас са биографијом

- оверену копију дипломе о стеченом високом образовању;

- оверену копију о положеном стручном испиту ;

- оверену копију лиценце;

- потврду о радном искуству;

- уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија);

- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);

- извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија), уколико је кандидат променио презиме;

- уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (оригинал или оверена копија),

 

Оглас доставити Националној служби за запошљавање ради објављивања на сајту и Министарству здравља ради објављивања на сајту Министарства. Такође, оглас објавити на огласној табли и сајту Дома здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања.

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве доставити:

- поштом на адресу:

Дом здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања

Краљевачка 21

36210 Врњачка Бања

са назнаком ''ЗА ОГЛАС'',

 

-лично у писарницу код техничког секретара Дома здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања, кабинет директора,   на трећем спрату.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности и у друге сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 

Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли као и на званичном сајту Дома здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања. Кандидати ће бити обавештени о донетој Одлуци о избору кандидата а  приложена документација се не враћа кандидатима. 

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

26.05.2023. - 02.06.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Врњачка Бања;

Радно искуство:

Више од 6 месеци

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати