Здравствени неговатељ на осталим болничким одељењима

Назад
Здравствени неговатељ на осталим болничким одељењима

Здравствени неговатељ на осталим болничким одељењима

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

Здравство и фармација - Ниш;

Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

 

Број: 03- 5719/2

 

            На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке директора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03 - 5719 /2 од 22.05.2023. године, а у склАду са датом сагласносшћу Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком 51 број 112-3574/2023 од 26. априла 2023. године, директор Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“ Ниш, расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос на одређено радно време, због повећаног обима посла, са пуним радним временом, за следеће послове:

 

 • ЗДРАВСТВЕНИ НЕГОВАТЕЉ НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА..................................................2 извршиоца

 

Опис послова:

 • Прима болеснике за апликацију пелоида и распоређује их;
 • Врши припрему пелоида за апликовање болесницима;
 • По налогу лекара врши апликацију пелоида;
 • Након завршеног апликовања, скупља пелоид ради поновне обраде и распрема одељење пелоида;
 • Стара се о уредном евидентирању бањских листи и броју апликација и о томе доставља уредне дневне извештаје;
 • Одговоран је за хигијену у просторији пелоида, као и хигијену постељине, компреса и другог болничког рубља за апликацију пелоида;
 • Врши послове везане за одношење и доношење веша из вешераја -перионице за потребе Велнес центра у стационару „Радон“ и Велнес студију – Базен бр.3;
 • ради и друге послове по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника одељења, шефа одељења, лекара специјалисте, главне сестре и одговорне сестре на одељењу, главног физиотерапеута и одговорног физиотерапеута на одељењу;
 • за свој рад одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику одељења, шефу одељења, лекару специјалисти, главној сестри и одговорној сестри на одељењу, главном физиотерапеуту и одговорном физиотерапеуту.

 

              Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17- одлука УС и 113/201,  95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш (Пречишћен текст) од 04.01.2023. године бр.03-28/1.

 

 • са завршеним средњим образовањем – III или IV степеном стручне спреме.

 

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у  фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеној средњој школи, III или IV степен стручне спреме;

 -Лична карта;

 -Извод из матичне књиге рођених;

 -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

 -Молба

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се документација.

Кандидати који буду изабрани, дужни су да при ступању на рад донесу Листинг односно Уверење са подацима о осигурању (пријаве/одјаве) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, лично у канцеларији за пријем поште Института, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време,  за радно место Здравствени неговатељ на осталим болничким одељењима “.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

                                                                        ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

 

                                                            

                                                                        Проф. др Марина Дељанин Илић

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

26.05.2023. - 03.06.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

2

Место рада:

Ниш;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - III степен (3 година)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - III степен (3 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати