Sekretar škole

Назад

Sekretar škole

Srednja umetnička škola

Право - Београд;

Правни послови у установи

Нормативно правни послови у установи

Секретар

Услови: У радни однос може да буде примљено лице које поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 –УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) испуњава и услове из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20, 129/21)и то ако: 
1.    има одговарајуће образовање; 
2.    има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3.    није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4.    има држављанство Републике Србије; 
5.    зна српски језики језик на којем се остварује образовно - васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из тачака: 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. У смислу услова из тачке 1) која се тичу образовања кандидата прописано је следеће: 
За обављање послова радног места секретара, може се засновати радни однос са лицем које испуњава следеће услове: У складу са чланом 132. став 2 и 140 став 1 Закона, лице треба да има високо образовање стечено из области правних наука на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије и специјалистичке студије), основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Пожељна додатна знања и вештине: дозвола за рад секретара (лиценца за секретара) или положен стручни испит за секретара, правосудни или стручни испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит. 
Остало: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: кратку биографију, са адресом и контакт телефоном, диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству РС, уверење из матичне књиге рођених, уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда), уверење да кандидат није осуђиван за дела из члана 139 став 1тачка 3. (уверење МУП-а).Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије (не старије од шест месеци). 
Пријаве на конкурс (са доказима о испуњености услова) достављају се искључиво  електронски на konkursumetnickaskola@gmail.com са назнаком „Конкурс за секретара установе".

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

20.11.2023. - 28.11.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Београд;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Право и администрација

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати