Магационер

Назад
Магационер

Магационер

Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача

Трговина, комерцијала, набавка - Лозница;

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Р Србија, аутономна  покрајина и локална самоуправа („ Службени гласник РС „ број 96/2019), Сагласности Министарства здравља бр. 112-12448/2023 од 26.12.2023. године,  Одлуке В.Д. директора болнице број 142/2024  од  24.04.2024. године,  а на  oснову указане потребе, 

 

Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача, расписује:

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време за обављање послова:

Магационер - Један (1) извршилац

Ниво квалификације / образовање – средње образовање. 

 

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

 

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Уверење о држављанству
  • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
  • Очитана или копирана лична карта
  • Кратка биографија
  • Кандидати  морају да испуњавају  опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу. 

 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима (који се прилажу у овереној фотокопији) о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача, Министарства здравља и Националне службе запошљавања.

 

Непотпуне  и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача.   

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које су примљени и документацију о испуњењу услова огласа у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Пријаву на оглас доставити на адресу: 

Специјална болница за рехабилитацију,

Парк 4- 15316 Бања Ковиљача

или директно  у Специјалну болницу за рехабилитацију, сваког радног дана од 08.оо до 14.оо часова, са назнаком „ за оглас – не отварати. 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

24.04.2024. - 10.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Лозница;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - III степен (3 година)

Образовање:

Трговина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - III степен (3 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати