Спремач/ица

Назад
Спремач/ица

Спремач/ица

Специјална болница за рехабилитацију Ивањица

Занатске и личне услуге - Ивањица;

Специјална болница за рехабилитацију "Ивањица"

расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем спремач/ице – 2 извршиоца у радни однос на одређено време у трајању  од 3 месеца             

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 3 месеца са пуним радним временом за радно место:

- спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – 2 извршиоца, са описом послова предвиђеним Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

 

II

Услови за заснивање радног односа:

- основно образовање;

Није неопходно радно искуство.

III

Кандидати подносе следећа документа у затвореној коверти:

- оверена фотокопија сведочанства о завршеном основном школовању;

- лична и радна биографија;

- неоверена фотокопија личне карте или очитани подаци из личне карте.

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација уколико је то важно за доношење одлуке о пријему. 

 

      Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7.00 до 15.00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305                                                          

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

24.04.2024. - 02.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

2

Место рада:

Ивањица;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Основна школа

Образовање:

Занатске услуге

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Основна школа

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати