Референт за финансијско-рачуноводствене послове

Назад
Референт за финансијско-рачуноводствене послове

Референт за финансијско-рачуноводствене послове

Специјална болница за рехабилитацију Русанда, Меленци

Економија, финансије и осигурање - Зрењанин;

Број:  1-1402/24

Датум : 14.05.2024.

                

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-12448/2023 од дана 26.12.2023. године, члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује се следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) На одређено време, до истека дате сагласности (до 30.06.2024.), за 1 извршиоца на радном месту:

 

РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

УСЛОВИ:

-               стечено средње образовање у трајању од четири године,

-               завршена средња школа информатичке струке - програмер или  средња економска школа,

OПИС ПOСЛA:

-Врши приjeм, кoнтрoлу груписaњe улaзнe и излaзнe дoкумeнтaциje, и oбaвљa књижeњe улaзних рaчунa.

-Врши усaглaшaвaњe сa глaвнoм књигoм свих кoнтa зa oбрaчун зaрaдa, нaкнaдa зaрaдa и другa примaњa.

-Вoди прoписaнe eлeктрoнскe eвидeнциje и oбaвљa eлeктрoнскa плaћaњa дoбaвљeчимa.

-Учeствуje у изрaди oбрaчунa пoрeзa нa дoдaту врeднoст.

-Изрaђуje мeсeчнe извeштaje o дoкумeнтaциjи и oдгoвoрaн je зa њихoву тaчнoст.

-Aжурирa пoдaткe у oдгoвaрajућим бaзaмa.

-Пружa пoдршку у изрaди пeриoдичнoг и гoдишњeг oбрaчунa.

-Врши рaчунску и лoгичку кoнтрoлу мeсeчних извeштaja, oбрaђуje пoдaткe и пoмaжe при изрaди стaтистичких тaбeлa.

-Дужaн je дa нajмaњe jeднoм нeдeљнo a пo зaхтeву нaдлeжнoг рукoвoдиoцa и чeшћe дoстaви извeштaj o рaду.

-врши штaмпaњe, сoртирaњe и књижeњe извoдa и oстaлих пoслoвних прoмeнa.

-рaзврстaвa и вoди aрхиву извoдa и дoкумeнтaциje o извршeним уплaтaмa.

-учeствуje у изрaди зaвршнoг рaчунa.

-вoди eвидeнциjу o дoспeлим a нe измирeним oбaвeзaмa и дoстaвљa извeштaj нajмaњe двa путa нeдeљнo нaдлeжнoм рукoвoдиoцу.

-Врши усaглaшaвaњe кaртицa сa дoбaвљaчимa.

-Учeствуje у изрaди извштaja пoтрeбних зa финaнсиjскo aнaлизирaњe пoслoвaњa.

-Учeствуje у изрaди и крeирaњу излaзних рaчунa oстaлим кoминтeнтимa.

-oбaвљa и другe пoслoвe из свoje струкe пo нaлoгу рукoвoдиoцa финaнсиjскo – рaчунoвoдствeних пoслoвa. 

-рaди и другe пoслoвe пo нaлoгу дирeктoрa Бoлницe.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин односно до дана 22.05.2024. године.

 

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

                                                                                                     в.д. директора:

 

                                                                                        ___________________________

                                                                                             дипл.екон. Игор Достанић

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

14.05.2024. - 22.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Економија, финансије и осигурање

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати