Медицинска сестра-техничар

Назад

Медицинска сестра-техничар

Zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje

Здравство и фармација - Београд;

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе (''Сл.гласник РС'', бр.96/2019 и 58/2020-Анекс I), члана 23. Статута Завода за геријатрију и палијативно збрињавање и Кадровског плана Завода за геријатрију и палијативно збрињавање за 2024. годину број: 112-01-00086/2024-02 од 14.03.2024. године, директор Завода за геријатрију и палијативно збрињавање расписује
                                                                                

                                                                                 Ј А В Н И    О Г Л А С


У радни однос на одређено радно време због повећаног обима посла, на пословима МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР прима се (5) пет извршиоца са пуним радним временом.

Опис посла:
-Спроводи комплетан програм здравствене неге предвиђен медицинским индикацијама и категоризацијом за болеснике по налогу главне сестре Одељења и координатора неге и лечења
-Спроводи прописану терапију према температурној листи или картона терапије, води прописану медицинску документацију и евиденцију о нези и лечењу и предаје у утврђеном року главној сестри Одељења
-Прати параметре здравља и обавештава ординирајућег лекара
-Сарађује са члановима тима из свога Одељења као и осталим сестрама Одељења,Службе и Завода као и са члановима породице пацијента

Стручна спрема / образовање– средње образовање, средња медицинска школа-општи смер;

Додатна знања / испити / радно искуство
– стручни испит;
– лиценца;
– најмање 6 месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара

Уз пријаву доставити: фотокопија дипломе о завршеној средњој медицинској школи, фотокопија уверења о држављанству, фотокопија личне карте, извода из матичне књиге рођених, радна биографија, лиценца.
Оглас објавити у Националној служби за запошљавање РС и на сајту Министарства здравља.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Завода за геријатрију и палијативно збрињавање- www.gerontology.co.rs
Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
Пријаве са потребном документацијом доставити лично или брзом поштом на адресу: Завод за геријатрију и палијативно збрињавање, Београд, Краља Милутина бр.52, са назнаком за ''Оглас-медицинска сестра''.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

14.05.2024. - 23.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

5

Место рада:

Београд;

Радно искуство:

Више од 6 месеци

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати