Медицинска сестра/техничар

Назад
Медицинска сестра/техничар

Медицинска сестра/техничар

Завод за здравствену заштиту радника „Ниш“

Здравство и фармација - Ниш;

Завод за здравствену заштиту радника “Ниш” 

На основу члана  члана 7 и 8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС” број 96/19,58/20,135/22), члана 7 Правилника о раду Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“ број 3824 од 14.10.2020.године, Кадровског плана за Завод за здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2024.годину број 112-01-86/2024 од 11.априла 2024. године,  Одлуке о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос  бр.845 од 17.04.2024.године, директор Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” расписује 

  1. ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом  ради замене привремено одсутних  запослених

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене дуже одсутних запослених до њиховог повратка на посао  за следећа радна места :

 

 Медицинска сестра/техничар – општи смер – 2 извршиоца;

 

 

II

За заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа важе општи услови утврђени Законом о раду ( “Службени гласник РС” бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013 и 75/2014).

 

III

 Поред општих услова утврђени су и посебни услови на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Заводу за здравствену заштиту радника “Ниш” број 238 од 08.02.2023.године и то:

 

            

2. Мединскска сестра/техничар са средњом стручном спремом:

  • завршена средња медицинска школа -општи смер
  • положен стручни испит
  • лиценца за рад у струци или решење о упису издато од стране коморе медицинских сестара и техничара

 

 

IV

 Уз пријаву се подносе оверене фотокопије следећих докумената:

 

2. За радно место медицинска сестра /техничар општег смера:

  •  диплома или уверење о завршеној средњој медицинској школи – општи смер,
  • потврда или уверење  о положеном стручном испиту,
  • лиценца или решење о упису у именик коморе медицинских сестара и техничара;

 

 

V

Поред тражених докумената доставља се и :

-пријава на оглас,

-лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом,

-фотокопија личне карте,

-извод из матичне књигe венчаних (aко је кандидат променио презиме);

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду потака о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 

 

VI

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави:

-лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,

-уверење да се против њега не води кривични поступак ( уверење издаје суд)

-извод из казнене евиденције МУП-а да није осуђиван за кривично дело које га чини неподобним за рад у здравственој установи.

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року са њим се неће засновати радни однос.

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

 

 

VII

Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Завода за здравствену заштиту радника “Ниш”.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на веб  страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати  поштом на адресу Завод за здравствену заштиту радника “Ниш”  улица Војислава Илића б.б. 18000 Ниш или доставити лично у Завод за здравствену заштиту радника “Ниш” на исту адресу у периоду од 7,30 до 15,00 часова са назнаком “пријава на оглас за радно место ” ( обавезно навести за које радно место је пријава )

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VIII

Одлука о избору кандидата донеће се најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Завода за здравствену заштиту радника “Ниш”.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон : 018/232-801

 

ЗАВОД  ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

РАДНИКА “НИШ”

 

ДИРЕКТОР

_____________________________

др Слађана Мајкић

спец.мед.рада

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

14.05.2024. - 22.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

2

Место рада:

Ниш;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати