Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник

Назад
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник

Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник

Завод за здравствену заштиту радника „Ниш“

Здравство и фармација - Ниш;

Завод за здравствену заштиту радника “Ниш”  

 

На основу члана  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС” број 96/19,58/20,135/22), члана 7 Правилника о раду Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“ број 3824 од 14.10.2020.године, Кадровског плана за Завод за здравствену заштиту радника „Ниш“ за 2024.годину број 112-01-86/2024 од 11.априла  2024. године, Одлуке о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос  бр.851  од 18.04.2024.године, директор Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” расписује 

  1.  

 

  1. ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом  у трајању до 24 месеца

 

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом у трајању до 24 месеца  за следећа радна места:

 

1. Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник  са ССС или ВШС – 2 ( два) извршиоца;

 

 

II

За заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа важе општи услови утврђени Законом о раду ( “Службени гласник РС” бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013 и 75/2014).

 

 

III

Поред општих услова утврђени су и посебни услови на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Заводу за здравствену заштиту радника “Ниш”  број 238 од 08.02.2023.године и то за радно место:

 

  1. Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник :

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005 године из области економије  или на студијама у трајању од три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005.године из области економије или средње образовање економско-финансијског смера.

 

 

IV

 Уз пријаву за јавни оглас  се подносе оверене фотокопије следећих докумената и то за:

 

1.Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник  са ССС или ВШС 

  • диплома о завршеном средњем образовању економског – финансијског смера или
  • диплома о завршеном вишем образовању – првом степену високог образовања из области економије.

 

 

 

V

Поред тражених докумената  за јавни оглас доставља се и следећа документација и то за радно место :

 

1. самостални финансијско-рачуноводствени сарадник са ССС или ВШС следећа документација:

 

- пријава на оглас,

- лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом,

- фотокопија личне карте,

- извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),

- фотокопија возачке дозволе.

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју  сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

 

VI

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је  дужан   да достави:

-лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,

-уверење Суда да се против кандидата не води кривични поступак – не старије од 6 месеци,

-уверење Полицијске управе да кандидат није осуђиван – не старије од 6 месеци,

 

Уколико изабрани кандидати не доставе горе наведена документа у року од најдуже 8 дана са њим се неће засновати радни однос. У том случају вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити  позвани на разговор ради пружања додатних информација уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

 

 

VII

Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Завода за здравствену заштиту радника “Ниш”.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на веб  страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве  се могу послати  поштом на адресу Завод за здравствену заштиту радника “Ниш”  улица Војислава Илића б.б.  18000 Ниш или доставити лично у Завод за здравствену заштиту радника “Ниш” на исту адресу у периоду од 7.30 до 15.30 часова са назнаком “пријава на оглас за радно место ” ( обавезно навести за које радно место је пријава ).

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VIII

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Завода за здравствену заштиту радника “Ниш”.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон : 018/232-801

 

 

ЗАВОД  ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

РАДНИКА “НИШ”

 

ДИРЕКТОР

 

_____________________________

др Слађана Мајкић спец.мед.рада

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

14.05.2024. - 22.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

2

Место рада:

Ниш;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати