Доктор медицине због замене доктора на специјализацији из гинекологије

Назад
Доктор медицине због замене доктора на специјализацији из гинекологије

Доктор медицине због замене доктора на специјализацији из гинекологије

Дом здравља "Дољевац" Дољевац

Здравство и фармација - Дољевац;

ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“

 

На основу члана 7. став 1. тачка 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна  покрајина и јединиица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс), члана 19. Статута Дома здравља, у складу са Кадровским планом Министарства здравља за Дом здравља Дољевац за 2024. годину број: 112-01-86/2024-02 од 22. априла 2024. године  и Одлуком директора Дома здравља „Дољевац“ из Дољевца број: 369/2024 од 13. маја 2024. године, расписује се:

 

О  Г  Л  А  С

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ЗАМЕНЕ ДОКТОРА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ИЗ ГИНЕКОЛОГИЈЕ, У СКЛАДУ СА КАДРОВСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2024. ГОДИНУ - СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ за следеће радно место:

  • доктор медицине – 1 (један) извршилац у Служби за хитну медицинску помоћ, поливалентну патронажу, кућно лечење и негу.

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-Аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији радних задатака Дома здравља “Дољевац“ из Дољевца.

Опис послова за наведено  радно место  је утврђен  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова Дома здравља „Дољевац“.

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

 

- висока стручна спрема (VII-1 степен стручне спреме), медицински факултет  (доктор медицине),

- положен стручни испит, 

- лиценца надлежне коморе,

- најмање 6 (шест) месеци радног искуства у звању доктора медицине;

- познавање информационих технологија, основа статистике и начина долажења до медицинских информација употребом интернета;

- возачка дозвола ,,Б” категорије.

Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

-  оверену фотокопију дипломе/уверења о дипломирању,

-  оверену фотокопију уверења о положеном стручном  испиту,

-  оверену фотокопију  лиценце надлежне коморе,

-  доказ о досадашњем радном искуству (фотокопију радне књижице и уговора о раду),

-  фотокопију личне карте/очитану личну карту,

-  оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству,

-  оригинал или оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

-  кратку биографију.

Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос на неодређено време. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и исте обрађује надлежна служба за кадрове у Дому здравља „Дољевац“.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати непосредно, лично у Дому здравља „Дољевац“, или послати поштом на адресу: Дом здравља „Дољевац“ улица др Михајла Тимотијевића број 6, 18410 Дољевац, са назнаком „Пријава на конкурс за доктора медицине“.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

На разговор могу бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“

Директорка, др Весна Златановић Митић      

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

15.05.2024. - 23.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Дољевац;

Радно искуство:

Више од 6 месеци

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати