Доктор медицине– 2 извршиоца

Назад

Доктор медицине– 2 извршиоца

Dom zdravlja "Zemun"

Здравство и фармација - Београд-Земун;

В.Д.Директора Дома здравља „Земун“, Улица Рада Кончара 46, Земун, Београд, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Статута ДЗ „Земун“ (члан 22.), Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља „Земун“, члана 27к став 1. Закона о буџетском систему, Уредбе о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС број 159 од 30.12.2020.године) Правилника о систематизацији радних места, доноси Одлуку 03.бр. 1695 од  15.05.2024.године  којом расписује 

                                                                ЈАВНИ ОГЛАС                                       

за пријем у радни однос на неодређено време

1.Оглашава се потреба за пријем у радни однос за следеће послове:

  1. Доктор медицине– 2 извршиоца

 

 2.  Врста и степен стручне спреме

        За послове доктор медицине 

            - завршен Медицински факултет  (VII-1 степен стручне спреме)

- положен стручни испит

- лиценца

- пожељно радно искуство у струци 

 

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

     - оверена фотокопија дипломе 

     - оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

    - оверена фотокопија лиценце

    - доказ о радном искуству (фотокопија Уговора о раду и сл.)                          

     - оригинал или оверена фотокопија  Уверења да се против кандидата не води истрага и кривични поступак не старије од 6 месеци  (уверење издаје суд)

      - личну карту на увид

      - Кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил и (или) број мобилног телефона)

 

Пријаву и потребну документацију доставити у затвореној коверти, лично или поштом на адресу: Дом здравља „Земун“, Рада Кончара 46, Земун, Београд, са назнаком: Пријава на Оглас (навести послове)

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, а доставити и Министарству 

здравља ради објављивања на интернет страници Министарства. 

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве биће обављен разговор и обавиће се тестирање 

Дом  здравља “Земун“ задржава право да расписани конкурс из оправданих разлога поништи или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

Позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

Одлука о избору биће објављена на сајту Дома здравља „Земун“ http://www.dzzemun.org.rs/ од када тече рок за правно поступање по истој.

Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана.

 

Предмет обрадио:

Александар Ристић, дипл. правник

   

                                                                      в.д.директора Дома здравља“Земун“            

       др Дражена Бабић,спец.опште медицине

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

15.05.2024. - 23.05.2024.

Врста рада:

Неодређено

Број радника:

2

Место рада:

Београд-Земун;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати