Кувар/посластичар

Назад
Кувар/посластичар

Кувар/посластичар

Specijalna bolnica za rehabilitaciju GAMZIGRAD

Угоститељство и туризам - Зајечар;

Специјална болница за рехабилитацију

          "Гамзиград"

Бр. 1062/2

15.05.2024.

З А Ј Е Ч А Р

 

            На основу чл. 7., 8., и 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рапублика Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19), Одлуке В.Д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару,  Гамзиградска Бања, бр. 1062 од 15.05.2024. године, а у складу са Кадровским планом Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“

 

Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања

РАСПИСУЈЕ ОГЛАС

 

за пријем:

 

 У радни однос на одређено време ради замене привремено одсутног-е запосленог-e са пуним радним временом, до повратка на рад запосленог-е:

 

  1. Кувар/Посластичар – 1 извршилац.

 

Опис послова: 

- самостално припрема и готови све врсте топлих и хладних јела, предјела и салата (у оквиру норматива за количину и квалитет); припрема медициснко-дијеталну храну и једноставне посластице;  припрема месо за рад кувара; панглује месо; припрема месне специјалитете са роштиља; складира месо у расхладне уређаје и одговара за количине припремељног меса, као и да издате количине одговарају утврђеним нормативима за припремање јела; у ресторану сипа зготовљена јела у одговарајуће сервисе за појединачне оброке и предаје конобару; маркира јела за издавање конобарима; одговара за рационално трошење требованих намирница и њихов квалитет у приправљању јела; одговара за испрвносат и хигијену уређаја и прибора за рад којима се користи, као и за хигијену радног простора и личну хигијену; води потребну документациу и евиденцију; у свом раду користи стандардну опрему; одговоран је за сопствене редовне санитарне прегледе и за поседовање санитарне књижице на радном месту; обавља и друге послове по налогу Главног кувара, коме и одговара за свој рад. Простор и услови рада: ради у затвореном простору под мало отежаним условима рада због дејства микроклиматских чиниоца: влага због испарења, повећана топлота и строги рокови за готовљење јела.

 

Радни однос се заснива на одређено време ради замене привремено одсутног-е запосленог-e са пуним радним временом, до повратка на рад запосленог-е.

            Услови: средња економско-трговинска или угоститељска школа (IV или III степен стручне спреме). 

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 23.05.2024. године.

 

            Треба доставити:

            - пријаву (слободна форма),

            - кратку радну биографију,

            - диплому средње економско-трговинске или угоститељске школе (фотокопија),

 - извод из матичне књиге рођених (фотокопија).

 

НАПОМЕНА:

Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место.

 

            Пријаву и доказе о испуњавању услова кандидати могу доставити до 23.05.2024. године на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“, 19228 Гамзиградска Бања, Бањски трг 12 или лично на истој адреси  у канцеларији бр. 8,  са назнаком: „По огласу за запошљавање – ЗА РАДНО МЕСТО (навести радно место за које се конкурише)“.

 

            Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од истека рока за доставу пријава.

 

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

                                                                                                                                   В.Д.  д и р е к т о р,

                                                                                                                       Др мед. Слађана Јоковић Крстић

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

16.05.2024. - 23.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Зајечар;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - III степен (3 година)

Образовање:

Трговина, угоститељство и туризам

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - III степен (3 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати