Конобар

Назад
Конобар

Конобар

Specijalna bolnica za rehabilitaciju GAMZIGRAD

Угоститељство и туризам - Зајечар;

Специјална болница за рехабилитацију

          "Гамзиград"

Бр. 1062/2

15.05.2024.

З А Ј Е Ч А Р

 

            На основу чл. 7., 8., и 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рапублика Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19), Одлуке В.Д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару,  Гамзиградска Бања, бр. 1062 од 15.05.2024. године, а у складу са Кадровским планом Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“

 

Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања

РАСПИСУЈЕ ОГЛАС

 

за пријем:

 

 У радни однос на одређено време ради замене привремено одсутног-е запосленог-e са пуним радним временом, до повратка на рад запосленог-е:

 

 

  1. Конобар                    – 1 извршилац.

 

Опис послова: 

- услужује пацијенте и госте поделом оброка у ресторану; услужује госте, пацијенте и запослене пићем и другим напицима који се продају у ресторану; припрема ресторан постављањем столова и другог инвентара; уређује и одржава шанк и бар са пићем; припрема и одржава „офис“; дужан је да зна јеловник; пописује залихе и предаје их конобару следеће смене; одржава уредност и чистоћу средстава и прибора којим ради; материјално се задужује средствима којима ради; врши наплату за извршене услуге и новац предаје шефу Одсека исхране и угоститељства или благајни свакодневно, на прописан начин; рукује фискалном касом; одговоран је за благовремено обављање редовног санитарног прегледа и за поседовање санитарне књижице на радном месту; води прописану евиденцију и документацију; ради стандардним средствима за рад; обавља и друге послове из своје струке по налогу Референта у угоститељству - шефа Одсека, коме и одговара за свој рад. Простор и услови рада: ради у затвореном простору под повољним микроклиматским условима; повећана опасност од инфекције.

 

Радни однос се заснива на одређено време ради замене привремено одсутног-е запосленог-e са пуним радним временом, до повратка на рад запосленог-е.

            Услови: средња економско-трговинска или угоститељска школа (IV или III степен стручне спреме). 

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 23.05.2024. године.

 

            Треба доставити:

            - пријаву (слободна форма),

            - кратку радну биографију,

            - диплому средње економско-трговинске или угоститељске школе (фотокопија),

 - извод из матичне књиге рођених (фотокопија).

НАПОМЕНА:

Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место.

 

            Пријаву и доказе о испуњавању услова кандидати могу доставити до 23.05.2024. године на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“, 19228 Гамзиградска Бања, Бањски трг 12 или лично на истој адреси  у канцеларији бр. 8,  са назнаком: „По огласу за запошљавање – ЗА РАДНО МЕСТО (навести радно место за које се конкурише)“.

 

            Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од истека рока за доставу пријава.

 

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

                                                                                                                                   В.Д.  д и р е к т о р,

                                                                                                                       Др мед. Слађана Јоковић Крстић

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

16.05.2024. - 23.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Зајечар;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - III степен (3 година)

Образовање:

Трговина, угоститељство и туризам

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - III степен (3 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати