Помоћни радник

Назад
Помоћни радник

Помоћни радник

Specijalna bolnica za rehabilitaciju GAMZIGRAD

Занатске и личне услуге - Зајечар;

Специјална болница за рехабилитацију

          "Гамзиград"

Бр. 1062/2

15.05.2024.

З А Ј Е Ч А Р

 

            На основу чл. 7., 8., и 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рапублика Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19), Одлуке В.Д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару,  Гамзиградска Бања, бр. 1062 од 15.05.2024. године, а у складу са Кадровским планом Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“

 

Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања

РАСПИСУЈЕ ОГЛАС

 

за пријем:

 

 У радни однос на одређено време ради замене привремено одсутног-е запосленог-e са пуним радним временом, до повратка на рад запосленог-е:

 

 

  1. Помоћни радник      – 2 извршиоца.

 

Опис послова: 

- врши утовар и смештај робе, амбалаже и сл.; помаже магационеру код ускладиштења робе и око пријема и издавања робе; преноси и доставља ствари по потреби; помаже запосленима Одсека одржавања када се врши инсталирање и поправка инсталација и уређаја; копа канале; ради на одржавању парка и других засада (кошење траве, орезивање дрвенастих и жбунастих садница, заливање цвећа и других садница) ; чисти круг око зграде Специјалне болнице; рашчишћава снег у зимском периоду( око зграде и по потреби на терасама зграде); у свом раду користи једноставна средства за рад; ради и друге послове по налогу шефа Одсека одржавања и транспорта, коме и одговара за свој рад. Простор и услови рада: када ради у затвореном простору, ради под повољним микроклиматским условима; када ради на отвореном простору изложен је спољним климатским условима; изложен је физичким напорима.

Радни однос се заснива на одређено време ради замене привремено одсутног-е запосленог-e са пуним радним временом, до повратка на рад запосленог-е.

            Услови: завршена основна школа; I или II степен стручне спреме. 

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 23.05.2024. године.

 

            Треба доставити:

            - пријаву (слободна форма),

            - кратку радну биографију,

            - сведочанство о завршеној Основној школи (фотокопија),

 - извод из матичне књиге рођених (фотокопија).

НАПОМЕНА:

Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место.

 

            Пријаву и доказе о испуњавању услова кандидати могу доставити до 23.05.2024. године на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“, 19228 Гамзиградска Бања, Бањски трг 12 или лично на истој адреси  у канцеларији бр. 8,  са назнаком: „По огласу за запошљавање – ЗА РАДНО МЕСТО (навести радно место за које се конкурише)“.

 

            Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од истека рока за доставу пријава.

 

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

                                                                                                                                   В.Д.  д и р е к т о р,

                                                                                                                       Др мед. Слађана Јоковић Крстић

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

16.05.2024. - 23.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

2

Место рада:

Зајечар;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Основна школа

Образовање:

Личне услуге

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Основна школа

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати