Домар/мајстор одржавања

Назад
Домар/мајстор одржавања

Домар/мајстор одржавања

Specijalna bolnica za rehabilitaciju GAMZIGRAD

Електротехника и телекомуникације - Зајечар;

Специјална болница за рехабилитацију

          "Гамзиград"

Бр. 1062/2

15.05.2024.

З А Ј Е Ч А Р

 

            На основу чл. 7., 8., и 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рапублика Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19), Одлуке В.Д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару,  Гамзиградска Бања, бр. 1062 од 15.05.2024. године, а у складу са Кадровским планом Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“

 

Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања

РАСПИСУЈЕ ОГЛАС

 

за пријем:

 

 У радни однос на одређено време у трајању до 6 месеци са пуним радним временом:

 

Домар/мајстор одржавања – електричар   – 1 извршилац,

Опис послова: 

- одржава све медицинске и друге електронске и електричне уређаје и врши њихову поправку; поставља нове електричне инсталације; инсталира електричне уређаје и електричне склопове; врши замену склопова, резервних делова, прикључака, уложака и сл; укључује агрегат за производњу електричне струје у случају нестанка електричне струје из мреже; отклања једноставне кварове на телефонским линијама, телефонској централи и телефонским апаратима и инсталира телефонске каблове и апарате; поставља и одржава инсталације за рачунарску мрежу, ТВ мрежу и за видео надзор; учествује у тимском раду са запосленима одсека одржавања; предлаже  шефу Одсека одржавања ангажовање трећих лица, уколико сам не може да реши проблем; у току треће смене дужан је да се налази на рецепцији и  повременим обиласцима објекта Специјалне болнице чува исти од оштећења, крађе, пожара, излива воде и гаса и др; уколико услови и ситуација дозвољавају, дужан је да сам спроведе санацију напред описане ситуације; у случају опасности и сумњивих појава дужан је да предузме неопходне мере и да обавести надлежне службе и органе према потреби (полиција, ватрогасна јединица, центар за узбуњавање и јављање), директора и остала дежурна лица (чије бројеве телефона мора поседовати); у ванредним околностима поступа према упутствима добијених од надлежног органа до његовог доласка на лице места; користи стандардна средства за рад; рукује и одржава подстаницу и развод кисеоника до хипербаричне коморе; спроводи мере противпожарне заштите Специјалне болнице; по потреби превози моторним возилом пацијенте или запослене Специјалне болнице за време рада у другој и трећој смени; обавља и друге послове из своје струке по налогу шефа Одсека одржавања и транспорта, коме и одговара за свој рад. Простор и услови рада: ради у затвореном простору под повољним микроклиматским условима; изузетно ради на отвореном простору приликом интервенција на инсталацијама и уређајима изван зграда Специјалне болнице; повећана опасност по живот и здравље при раду на електричној мрежи са високим и ниским напоном.      

 

Радни однос се заснива на одређено време у трајању до 6 месеци са пуним радним временом.

            

Услови: завршена средња техничка школа (IV или III степен стручне спреме); смер електротрхничар или електро струке, 

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 23.05.2024.године.

 

            Треба доставити:

             - пријаву (слободна форма)

             - кратку радну биографију,

             - диплому средње техничке школе (фотокопија),

 - извод из матичне књиге рођених (фотокопија).

НАПОМЕНА:

Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место.

 

            Пријаву и доказе о испуњавању услова кандидати могу доставити до 23.05.2024. године на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“, 19228 Гамзиградска Бања, Бањски трг 12 или лично на истој адреси  у канцеларији бр. 8,  са назнаком: „По огласу за запошљавање – ЗА РАДНО МЕСТО (навести радно место за које се конкурише)“.

 

            Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од истека рока за доставу пријава.

 

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

                                                                                                                                   В.Д.  д и р е к т о р,

                                                                                                                       Др мед. Слађана Јоковић Крстић

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

16.05.2024. - 23.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Зајечар;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - III степен (3 година)

Образовање:

Електротехника и телекомуникације

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - III степен (3 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати