Сервир/ка

Назад
Сервир/ка

Сервир/ка

Specijalna bolnica za rehabilitaciju GAMZIGRAD

Угоститељство и туризам - Зајечар;

Специјална болница за рехабилитацију

          "Гамзиград"

Бр. 1062/2

15.05.2024.

З А Ј Е Ч А Р

 

            На основу чл. 7., 8., и 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рапублика Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19), Одлуке В.Д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару,  Гамзиградска Бања, бр. 1062 од 15.05.2024. године, а у складу са Кадровским планом Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“

 

Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања

РАСПИСУЈЕ ОГЛАС

 

за пријем:

 

 У радни однос на одређено време у трајању до 6 месеци са пуним радним временом:

 

Сервирка  – 1 извршилац,

 

Опис послова:

- врши припрему трпезарије-ресторана и посуђа за сервирање оброка; после оброка прикупља посуђе и пере га; после оброка детаљно чисти и сређује трпезарију, односно ресторан; послужује оброке непокретним пацијентима по собама и из тих соба враћа прљаво посуђе; послужује пиће и напитке у ресторану; одговара за исправност и хигијену уређаја и прибора за рад којима се користи, као и за хигијену радног простора и личну хигијену; у свом раду користи једноставна средства за рад; води потребну евиденцију; одговоран је за благовремено обављање редовних санитарних прегледа и за поседовање санитарне књижице на радном месту; обавља и друге послове по налогу Референта у угоститељству - шефа Одсека, коме и одговара за свој рад. Простор и услови рада: Ради у затвореном простору под мало отежаним условима рада због дејства микроклиматских чиниоца; влага због испарења, повећана топлота; повећана опасност од инфекције и алергије.

 

            Радни однос се заснива на одређено време у трајању до 6 месеци са пуним радним временом.

Услови: завршена основна школа; I или II степен стручне спреме;

            Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, односно до 23.05.2024. године.

 

            Треба доставити:

            - пријаву (слободна форма)

            - кратку радну биографију,

            - сведочанство о завршеној Основној школи (фотокопија),

- извод из матичне књиге рођених (фотокопија).

НАПОМЕНА:

Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место.

 

            Пријаву и доказе о испуњавању услова кандидати могу доставити до 23.05.2024. године на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“, 19228 Гамзиградска Бања, Бањски трг 12 или лично на истој адреси  у канцеларији бр. 8,  са назнаком: „По огласу за запошљавање – ЗА РАДНО МЕСТО (навести радно место за које се конкурише)“.

 

            Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од истека рока за доставу пријава.

 

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

                                                                                                                                   В.Д.  д и р е к т о р,

                                                                                                                       Др мед. Слађана Јоковић Крстић

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

16.05.2024. - 23.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Зајечар;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Основна школа

Образовање:

Трговина, угоститељство и туризам

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Основна школа

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати