Доктор медицине-клинички лекар на Одељењу опште и абдоминалне хирургије

Назад

Доктор медицине-клинички лекар на Одељењу опште и абдоминалне хирургије

КБЦ "Бежанијска коса"-Београд

Здравство и фармација - Београд-Земун;

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Сл. гласник РС» бр. 96/19 и 58/20 – Анекс 1), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/18“), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 1149/8 од 24.02.2021. године, а у складу са Дописом Министарства здравља бр. 112-01-00114/2024-02 од 08.03.2024. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, расписујем следећи:

                                     ЈАВНИ ОГЛАС

                          ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 доктора медицине – клиничког лекара на неодређено време за рад на Одељењу опште и абдоминалне хирургије,

са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

Услови за заснивање радног односа за доктора медицине-клиничког лекара су: 

 1. медицински факултет
 2. положен стручни испит

 

Критеријум:

 • просечна оцена студирања,
 • завршен докторат, магистеријум, академске специјалистичке студије,
 • радно искуство у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Решењима о престанку радног односа и Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци),
 • оцена на разговору (интервју).

 

Заинтересовани кандидати подносе ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (e-maila) СКЕНИРАНЕ (НЕ ФОТОГРАФИСАНЕ) - неоверене фотокопије:

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и ОБАВЕЗНО е-mail адресом,
 • дипломе о завршеном Медицинском факултету,
 • уверења о положеном стручном испиту,
 • извод из матичне књиге венчаних или решење о промени презимена и имена (уколико је документација издата на девојачко презиме или кандидат има решење о промени презимена или имена надлежних органа из других разлога),
 • лиценце или решења о упису у лекарску Комору Србије,
 • доказ: о завршеном докторату, магистеријуму, академским специјалистичким студијама (уколико их кандидат поседује),
 • радне књижице (уколико је кандидат поседује) или листинг из ПИО,
 • доказа о радном искусту у струци: подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите (радни однос или стручно усавршавање које се доказује Уговорима о раду, Уговорима о стручном оспособљавању, усавршавању и стицању посебних знања и способности у струци као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује или са листингом из ПИО).

 Комисија заказује термин разговора са кандидатима или оцењивање кандидата на начин у складу са ставом 2. члана 7. Правилника. Акo Комисија, уместо разговора, утврди други начин оцењивања кандидата у складу са ставом 2. члана 7, у записник се уносе добијени резултати тестирања, провере практичног знања, провере способности или вештина, а све у оквиру утврђеног броја бодова - оцена на разговору.

 Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време, пре склапања Уговора о раду, мора доставити:

 • Доказ о испуњености услова предвиђених Правилником о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (експертиза референтне установе – Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”); фотокопију доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2 (уколико не постоји доказ о вакцинацији, неопходно је да уради анализу присуства антитела и резултат достави са документацијом); оверене фотокопије: дипломе; уверења о положеном стручном испиту; лиценце или решења о упису у именик Лекарске коморе Србије; доказ о одбрањеном завршном магистарском раду, завршном раду академских специјалистичких студија и одбрањеној докторској тези (уколико их кандидат поседује); неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа (уколико је са чипом понети је са собом ради очитавања); фотокопију картице текућег рачуна; картицу здравственог осигурања ради усаглашавања у надлежном РФЗО-у; радну књижицу уколико је поседује због израчунавања стажа осигурања као и минулог рада у Плану мреже здравствених установа; листинг из ПИО уколико је остварио стаж осигурања пре заснивања радног односа (који није евидентиран у радној књижици или исту не поседује); фотокопију извода из матичне књиге рођених за децу до 14 година живота ради увећања броја дана годишњег одмора.

 

Пријаве на конкурс кандидати подносе ИСКЉУЧИВО путем електронске поште са свим елементима који су захтеване конкурсом, на e-mail: kadrovska@bkosa.edu.rs.

 Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком (subject) " Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за: 1 доктора медицине – клиничког лекара за рад на Одељењу опште и абдоминалне хирургије“.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора кандидата за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за правне и кадровске послове КБ Центра, у циљу спровођења поступка заснивања радног односа и у друге сврхе се не могу користити.

 По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све додатне информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

                                                                                                                       ВД Директора клиничко-болничког центра

                                                                                                            Доц. др Марија Здравковић

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

16.05.2024. - 24.05.2024.

Врста рада:

Неодређено

Број радника:

1

Место рада:

Београд-Земун;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати