физиотерапеутски техничар

Назад

физиотерапеутски техничар

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer" Sijarinska banja

Здравство и фармација - Медвеђа;

                                                                СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

                                                                                    "ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА


                                                                                                         О    Г    Л   А   С 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ  ДО 30.06.2024.ГОДИНЕ       

 ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА 

1. Радно место :  ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ 

                                ПОВЕЋАНОГ    ОБИМА ПОСЛА ДО 30.06.2024.ГОДИНЕ, 

                                СА ПУНИМ  РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ........................  1  извршилац

 

Услови : -  IV степен стручне спреме  по занимању физиотерапеутски техничар

                      - положен стручни испит, лиценца.

                - најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању ( доказ о радном искуству). 

  Опис послова:

-самостално спроводи терапеутске процедуре и поступке у области физикалне медицине и рехабилитације по налогу доктора специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације, о чему води прописану медицинску документацију;

-прaти пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак;

-прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa;

-пoдстицaњe и пoдучaвaњe пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби.

-обавља и друге послове по налогу главног физиотерапеута и физијатра.

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

– оверена фотокопија дипломе  којом се потврђује стручна спрема;

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија личне карте,

- лиценца    и

- положен стручни испит.

- доказ о радном искуству у трајању од 6 месеци.

2. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља , задњи дан за пријављивање је осми дан од дана објављивања.
3. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

 Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Николе Тесле 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС".

 

 

 

У Сијаринској Бањи                                                                                                          ВД   Д и р е к т о р

15.05.2024. године                                                                                                      Мр сци. др Небојша Арсић

                                                                                                                                           

                                                                                                 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

16.05.2024. - 24.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Медвеђа;

Радно искуство:

Више од 6 месеци

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати