Медицинска сестра/техничар

Назад

Медицинска сестра/техничар

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer" Sijarinska banja

Здравство и фармација - Медвеђа;

                                                          СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

                                                                              "ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА


                                                                                                       О    Г    Л   А   С

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  ДО 30.06.2024.ГОДИНЕ       

 ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА 

1. Радно место :  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ 

                                ПОВЕЋАНОГ    ОБИМА ПОСЛА, 

                                СА ПУНИМ  РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ........................ 1  извршилац

 

Услови : -  IV степен стручне спреме  по занимању медицинска сестра-техничар

                      - положен стручни испит, лиценца.

                - најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању ( доказ о радном искуству). 

  Опис послова:

-планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
-обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике ,

- примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
- врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама;
- учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
- прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;
- припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
- спроводи мера за спречавање интрахоспиталних инфекција;
- учествује у набавци потребног материјала;
- нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг;
- одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин;
-спроводи активности стручног усавршавања у области здравствене неге;
- обавља и друге послове по налогу непосредно предпостављеног.

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

– оверена фотокопија дипломе  којом се потврђује стручна спрема;

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија личне карте,

- лиценца    и

- положен стручни испит.

- доказ о радном искуству у трајању од 6 месеци.

2. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља , задњи дан за пријављивање је осми дан од дана објављивања на web страници Mинистарства здравља .
3. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

 Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Краља Милана број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС".

 

У Сијаринској Бањи                                                                                                                        ВД   Д и р е к т о р

                                                                                                                                                    Мр сци. др Небојша Арсић

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

16.05.2024. - 24.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Медвеђа;

Радно искуство:

Више од 6 месеци

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати