Поноћни радник на нези болесника

Назад

Поноћни радник на нези болесника

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

Здравство и фармација - Нови Сад;

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10

Дел. бр: 2444/2

Датум: 16.05.2024. године

 

На основу Одлуке в.д. директора Института број 2444/1 од 16.05.2024. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

                                                                                                             О  Г Л  А  С

 

за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са боловања дужег од 30 дана, са пробним радом од 3 месеца и са пуним радним временом:

 

Један (1) извршиоц: ПОМОЋНИ РАДНИК НА НЕЗИ БОЛЕСНИКА у Одсеку за одржавање хигијене и вешераја у Одељењу за техничке и друге сличне послове 

Опис посла: у складу са правилником о орагнизацији и систематизацији послова Института

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

Да поседује завршену основну школу 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној основној школи

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од 6 месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

  • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
  • положен испит о стицању основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести (хигијенски минимум)
  • лекарско уверење о општој здравственој способности 
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:  „Пријава на оглас за пријем једног ПОМОЋНОГ РАДНИКА НА НЕЗИ БОЛЕСНИКА“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

                                                                                                                           В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

                                                                                                                           Проф. др Јелена Антић                                                                                                                                                           

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

17.05.2024. - 24.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Нови Сад;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Основна школа

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Основна школа

Напомена:

Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави: - уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице - положен испит о стицању основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести (хигијенски минимум) - лекарско уверење о општој здравственој способности - доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела) - доказ о имунизацији Хепатитис Б

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати