Programer-inženjer

Назад

Programer-inženjer

Institut za onkologiju Vojvodine

Информатика и програмирање - Нови Сад;

На основу члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, члана 9. Колективног уговора Института за онкологију Војводине, Сагласности Министарства здравља Републике Србије број 000043891 2024 11900 002 002 000 001 од 12.02.2024. године, у складу са Кадровским планом за Институт за онкологију Војводине за 2024. годину бр. 112-01-00086/2024-02 од 18.03.2024. године и Одлуке Директора Института за онкологију Војводине број 4/24/1-1898 од 15.05.2024. године, расписује се

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос на  НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом 

 

1) Програмер-инжењер – 1 извршилац

      Услови за обављање посла:

  • високо образовање из области техничко-технолошких наука на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,

или

  • високо образовање из области техничко-технолошких наука на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,
  • најмање 6 месеци радног искуства у струци.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Института за онкологију Војводине у Одсеку за одржавање медицинске опреме и ИТ система Службe за техничке и друге сличне пословe.

 

За наведено радно место прописује се пробни рад у трајању од 6 месеци. У случају да запослени не покаже одговарајуће радне и стручне способности у наведеном периоду пробног рада, престаје му радни однос по истеку трајања пробног рада.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

  • својеручно потписану молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, е-мејл адресом и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и да се против њих не води кривични поступак,
  • фотокопију сведочанства о завршеном факултету, 
  • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
  • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
  • фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за онкологију Војводине.

Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података или процене стручне оспособљености, знања и вештина, а који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад, и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за конкурс за пријем на неодређено време“ и називом радног места за које се конкурише, на адресу: Институт за онкологију Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

 

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију Војводине (www.onk.ns.ac.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду биће дужан да достави: доказ о општој здравственој способности; уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); оверене фотокопије дипломе, сертификата о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке и одјаве на претходно осигурање - М образац; радну књижицу.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

16.05.2024. - 24.05.2024.

Врста рада:

Неодређено

Број радника:

1

Место рада:

Нови Сад;

Радно искуство:

Више од 6 месеци

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Информатика и рачунарство

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати