Доктор медицине

Назад

Доктор медицине

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti ‚‚Gornja Toponica‚‚ Niš

Здравство и фармација - Ниш;

              Република Србија                                                     

          СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

    ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

           "ГОРЊА ТОПОНИЦА"

              Број: 03-3634/2   

             16.05.2024. године

             Горnjа Топоница, Ниш

 

На основу члана 37., став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019 и 58/2020- Анекс I), Кадровског плана за Болницу за 2022. годину, број: 112-01-64/2022-02 од 21.02.2022. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-3634/1 од 16.05.2024. године, а на основу овлашћења из чл. 22. Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница", Ниш, в.д. директора специјалне болнице расписује 

 

                                                                                              Ј А В Н И  О Г Л А С

                                       за пријем у радни однос на одређено време најдуже до 6 месеци,

                                                                                 због повећаног обима посла,

                                                                                                      за послове

            

- Доктор медицине -2 извршиоца

 

Опис послова: 

"Учествује у клиничкој експлорацији пацијента и континуираном праћењу развоја болести пацијента. Учествује у визитама. Посебно се стара о општем здравственом стању пацијента. Под супервизијом лекара специјалисте обавља одређене специфичне медицинске интервенције и поступке. Под супервизијом лекара специјалисте према потреби обавља консултативне прегледе пацијената ван матичног одељења у Болници и врши контролне и амбулантне прегледе. Учествује на стручним састанцима. Одговоран је за законитост свог рада, спровођење принципа из кућног реда и других општих аката Болнице, одлука, ставова и закључака претпостављених. Одговоран је за правилно вођење и обраду целокупне прописане медицинске документације. Кроз историју болести прати пацијентово стање и верификује спровођење свих предузетих мера и поступака из домена свога рада. Наведене послове, по налогу директора обавља и у другим организационим јединицама Болнице. Обавља и друге послове по налогу претпостављених. Непосредно је одговоран начелнику Одељења."

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-3918/1 од 11.06.2021. године, бр. 03-4528/1 од 06.07.2021. годинe, бр. 03-6560/1 од 27.09.2021. године, бр. 03-7056/2 од 22.10.2021. године, бр. 03-1496/2 од 15.03.2022. године, бр. 03-4023/2 од 14.06.2022. године, бр. 03-6358/2 од 31.08.2022. године, бр. 03-7715/2 од 07.11.2022., бр. 03-1438/2 од 28.02.2023., бр. 03-3895/2 од 07.06.2023. године, бр. 03- 5996/2 од 29.08.2023. године и бр. 03-8932/2 од 28.12.2023. године, који се односе на стручну спрему /образовање:  

Стручна спрема /образовање:  

 Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, из области медицинских наука, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама, из области медицинских наука, у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

Додатна знања/испити:

– стручни испит;

– лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.     

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

            -  дипломе о стеченом образовању траженог профила;

            -  уверења о положеном стручном испиту;

            -  лиценце;

            - извода из матичне књиге рођених;

- уверења о држављанству;

- фотокопију/очитану личну карту;

-потпуну личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном.

За наведено радно место предвиђен је пробни рад у трајању од 3 месеца.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.       

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС као и на wеб сајту и огласној табли Болнице.

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, WWW.toponica.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

                                                               В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ  БОЛНИЦЕ

                                                                   _______________________       

                                                                                  Др Милан Станојковић

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

17.05.2024. - 25.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

2

Место рада:

Ниш;

Радно искуство:

Више од 6 месеци

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Пробни рад у трајању од 3 месеца.

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати