Медицинска сестра

Назад
Медицинска сестра

Медицинска сестра

Општа болница ''Ђорђе Јоановић'' Зрењанин

Здравство и фармација - Зрењанин;

Општа болница ''Ђорђе Јоановић'' Зрењанин

Број:01-1587/1

  На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14,13/17-УС,113/17 i 95/18), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 96/2019 i 58/2020),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број: 112-01-86/2024-02 од 29.03.2024. године  и на основу Одлуке в.д. директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01-1587  од  16.05.2024. годинe расписује се:

 

 

О  Г  Л  А  С 

                            За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

  -   до повратка привремено одсутног запосленог

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време са пуним радним временом – до повратка привремено одсутног запосленог, у Општу болницу ''Ђорђе Јоановић'' Зрењанин  за радно место:

  1. Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима .................. 1 извршилац
  • За рад на Интерном одељењу –одсек Нефрологије    

Кандидати за радно место под редним бројем 1  морају поседовати IV ниво квалификације, завршену средњу медицинску школу, смер  медицинска сестра-техничар  и положен стручни испит. 

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

  • молбу
  • CV
  • оверену фотокопију дипломе 
  • оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту
  • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа или оверену фотокопију решења о издавању лиценце
  • лекарско уверење о општој здравственој способности (не старије од 12 месеци)
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле 

      (IGG антитела) 

  • доказ о имунизацији Хепатитис 

Рок за подношење пријава је  8  дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,

                                                                  са назнаком «ОГЛАС»

                                           Документација се предаје у затвореним ковертама

                                               Назначити у молби датум почетка огласа

Оглас важи од 17.05.2024. године до 24.05.2024.године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

17.05.2024. - 24.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати