Виши физиотерапеут

Назад
Виши физиотерапеут

Виши физиотерапеут

Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

Здравство и фармација - Зрењанин;

Број: 1-1445/24

Датум: 20.05.2024.

 

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5-9 Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију, на основу сагласности Министарства здравља по закључку бр. 112-01-00275/2024-02  од дана 05.04.2024.године, као и указане потребе, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

На неодређено време, за 2 извршиоца на радном месту:

 

ВИШИ  ФИЗИОТЕРАПЕУТ

УСЛОВИ:   

 • VI-1 степен стручне спреме или стечено високо образовање на основним струковним студијама,

-завршена виша  медицинска школа-одсек за физиотерапеуте  или висока  школа струковних студија - смер струковни физиотерапеут,

 • одобрење за рад – лиценца.

ОПИС ПОСЛОВА:

 • спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу налога датог од стране лекара специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације и о томе води прописану медицинску документацију; 
 • надзире и контролише рад физиотерапеута; 
 • надзире рaд пoмoћнoг oсoбљa у вeзи хигиjeнe просторија за физикалну терапију, oпрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл.; 
 • увoди у пoсao нoвoпримљeнe рaдникe и кoнтрoлишe oбуку припрaвникa; 
 • учи и мoтивише пaциjeнтa дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa; 
 • прилaгoђaвa прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa; 
 • пoдстиче и пoдучaвa пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби.
 • извршава налоге лекара из области физикалне медицине и рехабилитације,
 • спроводи терапијске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације,
 • израђује програм са описом поступака и предвиђених исхода терапије,
 • прати стање болесника и успешност терапије;
 • прилагођава програм терапије у складу са напретком стања болесника по инструкцијама ординирајућег лекара, 
 • подстиче и подучава болесника за самостално извођење вежби,
 • у свом раду примењује јединствену  доктрину струке у Болници, 
 • води евиденцију извршенх услуга,
 • учествује у здравственом просвећивању болесника,
 • обавезан је да се стручно усавршава у складу са јединственим планом едукације кадрова у Болници,
 • ради и друге послове из струке по налогу вишег физиотерапеут-главног терапеута Болнице,
 • обавља и друге послове по налогу директора Болнице.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште, правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                    

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин односно до дана 28.05.2024. године.

Контакт телефони правне службе за додатне информације: 023/3150402

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

20.05.2024. - 28.05.2024.

Врста рада:

Неодређено

Број радника:

2

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Виша школа

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Виша школа

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати