Доктор медицине

Назад
Доктор медицине

Доктор медицине

 ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“

Здравство и фармација - Дољевац;

ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“

 

На основу члана 7. став 1. тачка 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна  покрајина и јединиица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС “, бр. 96/2019 и 58/2020-Анекс), члана 19. Статута Дома здравља ‘’Дољевац’’, у складу са Уговором о пружању здравствених услуга број-370-1/24 од 14.05.2024.године и Одлуком директора Дома здравља „Дољевац“ из Дољевца, расписује се

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ДО 15.09.2024. ГОДИНЕ ЗА СЛЕДЕЋЕ РАДНО МЕСТО:

  • доктор медицине – 1 (један) извршилац у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва  и специјалистичко консултативне прегледе 

Извршилац послова ће пружати здравствену заштиту односно медицинску помоћ корисницима и посетиоцима Аква парка у Дољевцу у складу са Уговором о пружању здравствених услуга закљученим између Туристичке организације општине Дољевац и Дома здравља ,,Дољевац” Дољевац дана 14.05.2024.године. 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-Аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији радних задатака Дома здравља “Дољевац“ из Дољевца. 

Опис послова за наведено  радно место из става 1. ове Одлуке је утврђен  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и послова Дома здравља „Дољевац“.

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

 

- доктор медицине:

Висока стручна спрема (VII-1 степен стручне спреме), Медицински факултет (доктор медицине), 

-  положен стручни испит,  

- лиценца надлежне коморе,

- најмање 6 (шест) месеци радног искуства у звању доктора медицине;

- познавање информационих технологија, основа статистике и начина долажења до медицинских информација употребом интернета;

- возачка дозвола ,,Б” категорије.

 

Кандидат је дужан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

                        -  оверену фотокопију дипломе, 

                        -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном  испиту, 

                        -  оверену фотокопију  лиценце надлежне коморе, 

                        - доказ о досадашњем радном искуству (фотокопију радне књижице и уговора о 

                раду),

             -  фотокопију личне карте/очитану личну карту,

             - оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, 

             - оригинал или оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених и матичне 

               књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

                       -  кратку биографију.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос на одређено време, у трајању до 15.09.2024.године. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и исте обрађује надлежна служба за кадрове у Дому здравља „Дољевац“.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати непосредно, лично у Дому здравља „Дољевац“, или послати поштом на адресу: Дом здравља „Дољевац“ улица Др Михајла Тимотијевића број 6, 18410 Дољевац, са назнаком „Пријава за конкурс“. 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

На разговор могу бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

 

 

            ДОМ ЗДРАВЉА “ДОЉЕВАЦ“

             ДИРЕКТОРКА

            др Весна Златановић Митић

      Спец. ургентне медицине и мастер       

            менаџмента у систему здравствене заштите

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

20.05.2024. - 28.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Дољевац;

Радно искуство:

Више од 6 месеци

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати