Физиотерапеут техничар

Назад
Физиотерапеут техничар

Физиотерапеут техничар

Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача

Здравство и фармација - Лозница;

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Р Србија, аутономна  покрајина и локална самоуправа („ Службени гласник РС „ број 96/2019), Сагласности Министарства здравља бр. 112-12448/2023 од 26.12.2023. године,  Одлуке В.Д. директора болнице број 161/2024  од  20.05.2024. године,  а на  oснову указане потребе, 

 

Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача, расписује

 

Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време за обављање послова

 

Физиотерапеут техничар  - Један (1) извршилац 

Стручна спрема / образовање – средње образовање (одговарајућег смера). 

Додатна знања / испити / радно искуство – стручни испит; – лиценца; – најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Уз пријаву за оглас кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова из огласа:

  • уверење о држављанству;
  • извод из МКР
  • диплома о стеченом образовању одговарајућег профила
  • доказ о положеном стручном испиту
  • доказ о поседовању лиценце
  • очитана или копирана лична карта
  • кратка биографија

 

Кандидати  морају да испуњавају  опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу. 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима (који се прилажу у овереној фотокопији) о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача, Министарства здравља и Националне службе запошљавања.

Непотпуне  и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача.   

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које су примљени и документацију о испуњењу услова огласа у оригиналу или овереној фотокопији.

Пријаву на оглас доставити на адресу: 

Специјална болница за рехабилитацију,

Парк 4- 15316 Бања Ковиљача

или директно  у Специјалну болницу за рехабилитацију, сваког радног дана од 08.оо до 14.оо часова, са назнаком „ за оглас – не отварати. 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

21.05.2024. - 28.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Лозница;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати