Доктор денталне медицине

Назад

Доктор денталне медицине

Dom zdravlja "Stari grad"

Здравство и фармација - Београд-Стари Град ;

Назив посла: 

 1. Доктор денталне медицине – 1 извршилац.

            

Опис посла

 • Дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;
 • Збрињава хитна стања у области стоматологије
 • Упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије и врши екстракције зуба, када је то неопходно;
 • Упућује пацијенте на специјалистичко – консултативне прегледе у установи или на више нивое здравствене заштите;
 • По потреби одлази у кућне посете ради пружања помоћи непокретним и тешко покретним пацијентима
 • Прописује лекове и адекватну медицинску терапију у складу са потребама пацијената
 • Одговоран је за уредно вођење прописане документације, евиденције и извештаја;
 • Учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;
 • Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
 • обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца
 • за свој рад одговоран је Начелнику службе и/или вишем руководиоцу.

 

Стручна спрема / образовање 

Високо образовање: 

 • на интегрисаним академским студијама из области стоматологије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама из области стоматологије у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/испити/радно искуство 

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • познавање рада на рачунару
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије

 

Начин заснивања радног односа: на одређено време.

Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;
 • копију дипломе о завршеном високом образовању
 • копију уверења о положеном стручном испиту
 • копију важеће лиценце

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Доктор денталне медицине“.

 

Пријаве које су приспеле Дому здравља „Стари град“ протеком рока за пријаву кандидата биће одбачене као неблаговремене.

 

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

21.05.2024. - 22.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Београд-Стари Град ;

Радно искуство:

Више од 6 месеци

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Стоматологија

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати