Здравствени сарадник - аналитичар у Екотоксиколошкој лабораторији

Назад
Здравствени сарадник - аналитичар у Екотоксиколошкој лабораторији

Здравствени сарадник - аналитичар у Екотоксиколошкој лабораторији

Gradski zavod za javno zdravlje

Здравство и фармација - Београд-Стари Град ;

 

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019,58/2020-Анекс I), члан 22. Статута Градског завода за јавно здрављеБеоград, а у складу са Закључком 51 бр.112-112-12448/23 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Министарства здравља од 26.12.2023. године и Одлуке в.д. директора Градског завода број V-5-3034/2 од 19.06.2024. године, расписује се:

 

                                                                           ЈАВНИ ОГЛАС

                                                                   за пријем у радни однос

 

                                                                                        I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

1. Један ( 1 ) извршилац на радно место ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК – АНАЛИТИЧАР У ЕКОТОКСИКОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, због повећаног обима посла до 6 месеци.

 

Опис посла: самостално обавља анализе узорака вода, седимента, земљишта, отпада, ваздуха, хране и предмета опште употребе; учествује у раду стручних мултидисциплинарних тимова; ради са савременом инструменталном опремом; учествује у обради података и изради извештаја, елабората и студија; прати савремена достигнућа у области санитарне хемије; предлаже и уводи нове методе испитивања; врши контролу узимања узорака; обавља едукацију кадрова; надзире рад лабораторијских техничара; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Лабораторије.

 

Услови: 

- Високо образовање/ дипломирани хемичар, дипломирани биохемичар, дипломирани физикохемичар, дипломирани технолог: 

  • на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
  • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

 

Додатни услов: 

- Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

Претходно радно искуство за испитивање резидуа перзистентних органских полутаната (полицикличних ароматичних угљоводоника, полихлорованих бифенила, пестицида, лако испарљивих органских једињења, индекса угљоводоника) у  води, намирницама, земљишту, седименту, отпаду и предметима опште употребе) техником гасне хроматографије; Практично лабораторијско искуство и обуценост за рад на гасном хроматографу са масеном спектрометријом ГЦ-МС, гасним хроматографима са ЕЦД и ФИД детекторима; Практично лабораторијско искуство за самостално испитивање лако испарљивих органских једињења у различитим матриксима животне средине као и споредних производа дезинфекције воде; Искуство у примени стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2017, валидацији метода и одређивању мерних несигурности.

 

Пожељно је да кандидат достави изјаву установе у којој је кандидат стекао искуство за горе наведене додатне услове.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

  • диплому/уверење  о завршеном  факултету;
  • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
  • уверење о држављанству;
  • фотокопију/очитану личну карту;
  • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail  адресом.

 

                                                                                         II

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

                                                                                        III

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази)”. Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље  Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

Пријавом на конкурс кандидати су сагласни да се њихови лични подаци (име и презиме) објаве на сајту Градског завода за јавно здравље Београд у Одлуци о избору кандидата.

 

 

 

 

                                                                                                                                   В.д. ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

                                                                                                                 Мр сц. мед. др Гордана Тамбурковски

                                                                                                                                       спец. социјалне медицине

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

19.06.2024. - 27.06.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Београд-Стари Град ;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Хемија и биохемија

Рад на рачунару:

Обрада табела – Excel() - Пожељно; Обрада текста – Word() - Пожељно; Windows() - Пожељно;

Језик:

Енглески: Читање: Средњи(B1); Писање: Средњи(B1); Говор: Средњи(B1); - Пожељно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати